Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảItải về 53.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích53.82 Kb.
#5687

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


2cc7412e-5ebf-4458-8cc5-6721c06a3507

Số: 1271 /TB-SGTVT-P2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

62dec362-e3ca-4176-8af8-177724054ad5

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2016
THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải

tại cuộc họp giao ban ngày 4 tháng 7 năm 2016

85f47ff6-bd92-44b3-8767-cce9cace4b9c

Ngày 4 tháng 7 năm 2016, Sở Giao thông vận tải tổ chức họp giao ban thường kỳ với các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc đơn vị. Qua nghe Giám đốc các đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao, chương trình công tác tháng tới, Giám đốc Sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2016 và kết luận, giao nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2016 như sau:

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị tăng cường đi thực tế nắm bắt tình hình để chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi, lĩnh vực được giao.

- Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị thực hiện tốt các nội dung trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động thực hiện và duy trì thực hiện tốt nội dung tại các văn bản được gửi tới các phòng, đơn vị:

+ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

+ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 851/QĐ-SGTVT ngày 26/11/2014 của Sở Giao thông vận tải về ban hành Quy chế văn hóa giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

+ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

+ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính.

+ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

+ Kế hoạch số 1632/KH-UBND ngày 21/6/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Một số nhiệm vụ cụ thể giao cho các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện và nhiệm vụ được giao trong tháng 7 năm 2016 phải hoàn thành như sau:1. Công ty Cổ phần cầu đường bộ

- Rà soát, tăng cường quản lý nhà chờ xe buýt, các điểm đã rào chắn đấu nối trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Phối hợp với Phòng Quản lý giao thông xây dựng đề cương, nhiệm vụ đo đạc đất của đường bộ và hành lang đường tỉnh 391.

- Triển khai Quy chế khoán A-B đến người lao động Công ty.

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh hợp đồng theo Quy chế khoán nội bộ của Sở.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan ở các tỉnh về việc không tiếp nhận cống chui nằm dưới đường để tập hợp gửi Sở báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

- Có kế hoạch quản lý không để tái vi phạm hành lang an toàn đường bộ sau khi giải tỏa, hạn chế tối đa những phát sinh mới về vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

- Phối hợp với nghiệp vụ Sở Tài chính trong việc xử lý nhà đất tại các hạt, cung và đề xuất nguồn kinh phí được để lại để đầu tư cho xây dựng đường giao thông.2. Công ty Cổ phần quản lý đường thủy

- Triển khai Quy chế khoán A-B đến người lao động Công ty.

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh hợp đồng theo Quy chế khoán nội bộ của Sở.

- Tập trung quản lý tốt luồng lạch, hành lang an toàn đường thủy nội địa.

- Nghiên cứu mở rộng ngành nghề hoạt động, đảm bảo đời sống, tăng thu nhập của người lao động.

3. Ban Quản lý các Bến xe khách

- Hoàn thiện các yêu cầu về luồng tuyến, điều kiện hoạt động, vệ sinh môi trường khu vực dân cư xung quanh… để đưa bãi đỗ xe tại khu đô thị phía Tây vào hoạt động từ ngày 15/7/2016.

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý các dự án giao thông có tiến độ cụ thể để đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư xây dựng bến xe khách Ninh Giang và bến xe khách Chí Linh.

- Phối hợp với Ban Quản lý các dự án giao thông thực hiện các thủ tục đấu nối tạm thời quốc lộ 18 đường vào bến xe khách Chí Linh.4. Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải

Tổ công tác hoàn thành phương án về sử dụng kinh phí từ chuyển nhượng Sân bãi tập xe tại Thạch Khôi, thành phố Hải Dương để đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, mở rộng ngành nghề hoạt động theo quy định của pháp luật. Bảo đảm việc sử dụng kinh phí hiệu quả, bảo toàn vốn, lợi nhuận từ nguồn vốn đầu tư không thấp hơn lãi vay Ngân hàng; đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ, công nhân viên chức trước 30/7/2016.5. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

- Thực hiện tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Chí Linh quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực thực hiện công tác kiểm định xe cơ giới.

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý các dự án giao thông đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Ninh Giang.6. Ban Quản lý các dự án giao thông

- Làm việc với nghiệp vụ Sở Thông tin và truyền thông về các điều kiện hạ tầng thông tin để duy trì vận hành phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì kiểm tra, đôn đốc tiến độ, trách nhiệm quản lý, đảm bảo giao thông trong thi công gói thầu 15 quốc lộ 37, tiến độ dự án BT đường dẫn cầu Hàn đoạn từ đường 5B đến quốc lộ 37.

- Tiếp tục làm việc với VIDIFI, các ngành, các đơn vị liên quan của tỉnh để triển khai dự án đường nối từ dự án 62m kéo dài đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc trình duyệt cơ chế, bố trí vốn để thực hiện dự án điều chỉnh xây dựng nút giao lập thể tại điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường 390, tỉnh Hải Dương, đường gom đường sắt đoạn nối từ đường tỉnh 390B đến nút giao.

- Phối hợp với Công ty TNHH VSIP Hải Dương để tham mưu cho Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sớm thực hiện đầu tư dự án mở dải phân cách giữa Quốc lộ 5 và đường gom Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền.

- Tiếp tục theo dõi để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư kế hoạch giai đoạn 2016-2020 theo Luật Đầu tư công dự án đường trục Bắc – Nam (cả điều chỉnh quy mô dự án).

- Phối hợp với Ban Quản lý các bến xe khách và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đầu tư bến xe khách Chí Linh, bến xe khách Ninh Giang và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Ninh Giang.7. Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn

- Tập trung đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng một số dự án giao thông do Trung ương đầu tư trên địa bàn để báo cáo tỉnh.

- Giải quyết dứt điểm chế độ chính sách đối với người lao động khi thực hiện phương án sắp xếp bộ máy, kinh phí hoạt động của đơn vị.

- Tập trung đôn đốc để sớm tổ chức bảo vệ thi công giải quyết dứt điểm 4 hộ xã Đoàn Thượng và 3 hộ xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc; phối hợp với Ủy ban nhân dân 2 huyện Bình Giang và Cẩm Giàng rà soát số hộ đã nhận tiền nhưng không bàn giao mặt bằng để Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi công dự án BOT 38.8. Phòng Quản lý giao thông

- Cùng các bên liên quan hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý đường 388 theo hình thức BOT để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

- Làm việc với VIDIFI để lắp đặt biển chỉ dẫn giao thông từ thành phố Hải Dương đi đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

- Hoàn thành quy hoạch bến thủy nội địa.

- Trình duyệt đề cương, nhiệm vụ đo đạc đất của đường bộ và hành lang đường tỉnh 391.

- Đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành các công trình sửa chữa đột xuất, định kỳ quốc lộ (bao gồm xử lý nền đường, thảm tăng cường và bổ sung rãnh thoát nước đoạn Km49+640 - Km52, Quốc lộ 37).

- Làm quy trình tiếp nhận, quản lý đường gom Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở làm việc với nghiệp vụ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung phục vụ công tác diễn tập đảm bảo giao thông vận tải khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2016.9. Phòng Quản lý vận tải đăng kiểm kỹ thuật

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các bến xe khách hoàn thành việc bổ sung các điều kiện cần thiết, thông báo luồng tuyến để đưa bãi đỗ xe tại khu đô thị phía Tây vào hoạt động từ ngày 15/7/2016.

- Hoàn thành việc xây dựng Hồ sơ đấu thầu tuyến xe buýt.

- Chủ động tham mưu cho Sở triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác vận tải.10. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

- Bám sát kế hoạch công tác của năm đã được phân khai hàng tháng để triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Trình duyệt Đề án “tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016-2020”.

- Bám sát và đôn đốc thực hiện đầu tư cải tạo điểm đen.

- Triển khai việc kiểm tra sức khỏe và kiểm tra lái xe sử dụng chất ma túy.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã; các điểm xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, kiến nghị xử lý các bất cập liên quan đến hạ tầng giao thông.

- Phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I, công ty VIDIFI làm việc về lắp đặt biển cấm dừng, đỗ trên Quốc lộ 5 đoạn qua xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng.

- Làm việc với Ban An toàn giao thông huyện Kim Thành để có biện pháp xử lý việc xe container đỗ trên Quốc lộ 5 và xe taxi đỗ dọc trên tuyến đường giao với đường sắt và Quốc lộ 5 trên địa bàn.

- Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình "An toàn giao thông học đường".

11. Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

- Duy trì hoạt động Trạm, thường trực các lực lượng tại Trạm theo đúng quy chế làm việc.

- Tổ chức họp hàng tháng cũng Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác tuần lưu phát hiện, xử lý xe quá tải.12. Thanh tra Sở

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành như: Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (liên hệ với các địa phương khác để tham khảo, triển khai tuyên truyền quy định về mặc áo phao cứu sinh, mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông); Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, phương tiện tại các tụ điểm bến bãi, đầu mối bốc xếp hàng hóa.

- Rà soát các điểm rào chắn đấu nối trái phép trong hành lang an toàn giao thông để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Đề xuất và triển khai phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra hành chính (như phối hợp với Sở Lao động, thương binh xã hội kiểm tra doanh nghiệp đóng báo hiểm cho người lao động đã thanh tra, kiểm tra năm 2015).

- Xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, thanh tra viên để giải quyết dứt điểm tình trạng đỗ xe tại ngã ba Tiền Trung, Quang Minh (Gia Lộc), xe container đỗ đầu đường vào thành phố Hải Dương; xe taxi Quốc lộ 5 (thị trấn Phú Thái).

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong công tác trinh sát, xử lý các vi phạm.

- Đôn đốc các tổ chức, cá nhân vi phạm, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đến chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc các trường hợp còn tồn đọng chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, thanh tra viên, người lao động vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

- Hoàn thiện các nội dung báo cáo thực hiện Nghị quyết 124 của Đảng ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải trước ngày 10/7/2016.13. Phòng Quản lý phương tiện và người lái

- Phối hợp với nghiệp vụ Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên truyền phổ biến thực hiện Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải và tham mưu cho Sở văn bản gửi Công an tỉnh về lộ trình chuyển đổi Giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET: Đối với Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 thực hiện trước ngày 31/12/ 2016 và Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) thực hiện trước ngày 31/12/2020.

- Rà soát nhiệm vụ khi nhập hai phòng: Phòng Quản lý vận tải đăng kiểm kỹ thuật và Phòng Quản lý phương tiện và người lái để hoàn thiện quy định của Sở về chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ.

- Duy trì chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.14. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Tham mưu cho Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch lựa chọn tổ chức tín dụng triển khai Đề án nâng cao chất lượng phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị nội dung đề xuất về xây dựng cầu qua bến phà Tuần Mây.

- Trình duyệt nhiệm vụ, giá sản phẩm dịch vụ công ích và thiết kế sửa chữa đường tỉnh, đường huyện.

- Hoàn thiện và trình duyệt điều chỉnh thiết kế đường 62m kéo dài giai đoạn 2.

- Trình báo cáo kinh tế kỹ thuật xử lý điểm đen nút giao Quốc lộ 37 với Quốc lộ 5 (nút giao đường Ngô Quyền – Cầu Hàn).

- Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản tại các huyện, thị xã, thành phố.

15. Văn phòng Sở

- Trình duyệt quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ thuộc Sở và tham mưu, đề xuất phương án bố trí, sử dụng nhân lực tại các phòng theo cơ cấu tổ chức của Sở được quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Trình duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở căn cứ theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chuẩn bị nội dung tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính báo cáo Sở để tổ chức tập huấn tới các phòng, đơn vị và các nhân liên quan.

- Đề xuất nội dung và thời gian kiểm tra công tác thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học tại các phòng, ban, đơn vị trong ngành.

- Phối hợp với Công đoàn ngành thăm hỏi, động viên gia đình chính sách nhân Ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng thông báo nội dung Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp tháng 7 năm 2016 để các phòng, ban, đơn vị biết, thực hiện./.

N7fa9ce0d-2cf3-4120-bfb6-c2fc2362eccaơi nhận:

- Giám đốc Sở (báo cáo);

-
email

Các Phó Giám đốc Sở;

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;

- WebSite Sở;- Lưu: VT, VP. Ô Nam.01b.

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hoài Nam
tải về 53.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương