Ubnd tỉnh hải dưƠNGtải về 10 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích10 Kb.
#9146

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1571 /TB-SGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Công bố thời gian xuất bến các tuyến ô tô vận tải hành khách cố định

từ Hải Dương đi các tỉnh, thành phố trong nước

Sở Giao thông vận tải Hải Dương thông báo công bố thời gian xuất bến các tuyến ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định từ tỉnh Hải Dương đi các tỉnh, thành phố trong nước tính đến thời điểm tháng 9/2013 như sau:

1. Về thời gian xuất bến: Có bảng tổng hợp chi tiết thời gian xuất bến từ Hải Dương đến 28 tỉnh, thành phố trong nước kèm theo;

2. Giao Ban Quản lý các bến xe khách tổ chức lập các bảng niêm yết thông tin thời gian xuất bến tại các bến xe trong tỉnh;

3. Giao Thanh tra Sở, Phòng QLVTĐKKT phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo đảm việc thực hiện của các doanh nghiệp vận tải theo đúng thời gian đã được công bố ./.

Nơi nhận:

- Tổng Cục đường bộ Việt Nam; (báo cáo)

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;

- Giám đốc Sở; (báo cáo)

- Các Phó Giám đốc Sở; email

- Thanh tra Sở, Ban QLCBXK;

- WebSite Sở;

- Lưu VT,QLVT-ĐKKT.Ô Duân. 70b.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Quý Tiệp


tải về 10 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương