Ubnd tỉnh đẮk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 16.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích16.87 Kb.
#27736

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SKH-QLKH

Đắk Nông, ngày tháng 3 năm 2014

V/v phân khai Kế hoạch vốn năm 2014 và điều chỉnh dự toán, phân kỳ đầu tư dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa.


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 70/BQL-TVĐT, ngày 11/3/2014; Báo cáo số 69/BCTĐ-BQL, ngày 11/3/2014 của Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới, về việc điều chỉnh tổng dự toán xây dựng giai đoạn I dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa (sau đây gọi tắt là Dự án). Sau khi phối phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và Ban quản lý Phát triển Khu đô thị mới (tại cuộc họp ngày 06/3/2014 để thống nhất phân khai chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các hạng mục thuộc Dự án), trên cơ sở nội dung thống nhất tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất UBND tỉnh như sau:


Dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa là dự án trọng điểm quốc gia, đã được Trung ương chấp thuận đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 977 tỷ đồng (Nghị quyết 881/2010/UBTVQH12, ngày 04/01/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); tuy nhiên theo báo cáo của Chủ đầu tư thì công trình này cần phải điều chỉnh tổng dự toán từ 977 tỷ đồng lên 1.836 tỷ đồng (tăng do thay đổi chính sách). Để tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, xác định nguồn vốn đầu tư cho phần dự toán tăng thêm do chính sách thay đổi và công tác giải phóng mặt bằng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan làm việc với các Bộ ngành Trung ương nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận cho điều chỉnh dự toán tăng thêm; mặt khác, trong điều kiện nguồn thu ngân sách địa phương hiện nay không thể cân đối cho phần dự toán tăng thêm quá lớn của Dự án; vì vậy, nguồn vốn đầu tư cho dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa đã xác định là 977 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo các quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg và Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo một số chủ đầu tư các công trình đang thực hiện đầu tư dở dang nhưng thiếu vốn để hoàn thiện thì phải thực hiện cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ… phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, trong đó có dự án cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa (Văn bản số 3981/UBND-KTTC, ngày 11/9/2013; 4785/UBND-KTTC, ngày 31/10/2013, về việc điều chỉnh một số dự án, công trình sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước). Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thường xuyên đôn đốc Chủ đầu tư lập dự toán điều chỉnh, phân kỳ đầu tư dự án; trong đó, tổng dự toán giai đoạn 1 là 977 tỷ đồng phân bổ tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm các hạng mục cấp thiết theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đảm bảo kế hoạch vốn cho các hạng mục đang đầu tư dở dang để phát huy hiệu quả và công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp vượt dự toán 977 tỷ đồng thì phải thực hiện rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ đầu tư các hạng mục chưa thật cấp thiết sang giai đoạn 2 để tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư, làm cơ sở theo dõi, giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc của dự án như công tác: Phân bổ kế hoạch vốn, tổ chức lựa chọn nhà thầu, gia hạn thời gian thi công, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành, đảm bảo kế hoạch vốn không gây nợ đọng, dàn trải... Đến nay, Chủ đầu tư mới gửi Báo cáo số 69/BCTĐ-BQL, ngày 11/3/2014, trong đó, đề nghị điều chỉnh tổng dự toán giai đoạn I của Dự án là 1.230 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các hạng mục đang đầu tư dở dang, công tác giải phóng mặt bằng, tăng 253 tỷ đồng so với số vốn đã được xác định, phần còn lại thuộc giai đoạn 2.

Tính đến thời điểm hiện tại, lũy kế vốn đã bố trí và giải ngân cho dự án (phần vốn trái phiếu Chính phủ; bao gồm cả vốn ứng 150 tỷ đồng trong năm 2013) là 844 tỷ đồng, kế hoạch vốn còn lại của Dự án là 133 tỷ đồng, dự kiến sẽ được phân bổ dứt điểm vào năm 2014 hoặc kéo dài sang năm 2015.

Để có thể cân đối kế hoạch vốn trong số tiền còn lại của dự án là 133 tỷ đồng trong tổng số dự toán đã được xác định là 977 tỷ đồng, đảm bảo đủ vốn đầu tư cho các hạng mục đang đầu tư dở dang đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý và phương án giải phóng mặt bằng ở những khu vực cấp thiết, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư, không để công trình dở dang do thiếu vốn để hoàn thiện, gây lãng phí nguồn vốn đã đầu tư và dư luận không tốt trong xã hội, khiếu kiện kéo dài, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho chủ đầu tư phân bổ chi tiết nguồn vốn bổ sung kế hoạch cho dự án năm 2014 đã phân bổ cho dự án tại Quyết định số 218/QĐ-UBND, ngày 27/01/2014 là 62 tỷ đồng (theo biểu chi tiết kèm theo) để chủ đầu tư triển khai những hạng mục cấp thiết đã xác định, nhưng không được phép giải ngân cho đến khi Chủ đầu tư hoàn thành công tác rà soát, cắt giảm, điều chỉnh dự toán giai đoạn 1 là 977 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan làm việc với các Bộ ngành Trung ương để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư cho dự án.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và chỉ đạo thực hiện./.Nơi nhận: GIÁM ĐỐC


- Như trên;

- TT Tỉnh ủy (để báo cáo);

- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Tài chính;

- BQL PT Khu đô thị mới;

- Lãnh đạo Sở;- Lưu VT,QLKH(Ta).

tải về 16.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương