Ubnd tønh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam & §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 12.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích12.32 Kb.
#11813
UBND TØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

------- & --------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè : 1829 / Q§-CT -------------------
Thanh Ho¸, ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2004

QuyÕt §Þnh cña Chñ TÞch UBND TØnh Thanh ho¸

V/v X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸.

---------------------------

chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸
- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c CÊp c«ng bè ngµy 10/12/2003;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 64/2002/ N§-CP ngµy 19/6/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn;

- C¨n cø vµo Th«ng t­ sè: 79/2002/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2002 h­íng dÉn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ t¹i c«ng v¨n sè: 1055TCVG/TCDN ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc Phª duyÖt gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ cña c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Thanh Ho¸( kÌm theo biªn b¶n cña héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i C«ng ty ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2004).


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31 th¸ng 12 n¨m 2003 cña c«ng ty XuÊt mhËp khÈu Thanh Ho¸ nh­ sau:

- Gi¸ trÞ thùc tÕ doanh nghiÖp: 96.785.437.196 ®ång.

( ChÝn m­¬i s¸u tû, b¶y tr¨m t¸m l¨m triÖu, bèn tr¨m ba b¶y ngµn, mét tr¨m chÝn s¸u ®ång).

- Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ n­íc t¹i DN: 5.870.041.313 ®ång.

( N¨m tû, t¸m tr¨m b¶y m­¬i triÖu, kh«ng tr¨m bèn mèt ngµn, ba tr¨m m­êi ba ®ång).

§iÒu 2 : Tµi s¶n kh«ng ®­a vµo cæ phÇn ho¸ ( TÝnh theo gi¸ trÞ ghi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n)

- Tµi s¶n chê thanh lý: 2.054.641.414 ®ång ( Hai tû, kh«ng tr¨m n¨m t­ triÖu, s¸u tr¨m bèn mèt ngµn, bèn tr¨m m­êi bèn ®ång ch¼n).

- C«ng nî khã thu ®· ®­îc lo¹i trõ khái vèn nhµ n­íc: 2.898.083,835 ®ång, c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc theo dâi thu håi cho nhµ n­íc.


§iÒu 3 : C¨n cø gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu1, Ban ®æi míi doanh nghiÖp t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Thanh Ho¸ tiÕn hµnh lËp ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ tr×nh UBND tØnh phª duyÖt.

§iÒu 4 : Giao së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ chñ tr× phèi hîp c¸c Ban , Ngµnh cã liªn quan vµ Doanh nghiÖp tæ chøc xö lý sè tµi s¶n ghi ë ®iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc.

§iÒu 5 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký;

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng Ban ®æi míi & Ph¸t triÓn doanh nghiÖp tØnh; Gi¸m ®èc c¸c së: Tµi chÝnh; Th­¬ng m¹i; Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi tØnh; Tr­ëng ban ®æi míi doanh nghiÖp t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Thanh Ho¸ vµ c¸c Ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: KT/ Chñ tÞch UBND TØnh thanh ho¸

- Nh­ ®iÒu 5. Phã chñ tÞch

- TT TØnh uû, (b¸o

- H§ND TØnh caã).

- L­u vp.

(qdPD GTr XNK)
Chu Ph¹m Ngäc HiÓn (§· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương