Ubnd tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh Phóctải về 48.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích48.86 Kb.
#17627

UBND tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam

-  - §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc


Sè: 290 /Q§ - UB Thn12

Thanh Ho¸, ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2004

QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Ubnd tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn

kinh tÕ - x· héi huyÖn Yªn §Þnh thêi kú 2004 - 2010,

®Þnh h­íng tíi n¨m 2020.Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø luËt tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§ - CP ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§ - CP ngµy 08/7/1999 vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§ - CP ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh phñ.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 05/2003/TT - BKH ngµy 22/7/2003 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vÒ viÖc h­íng dÉn vÒ néi dung, tr×nh tù lËp vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ngµnh vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi.

- C¨n cø Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Thanh Ho¸ thêi kú 2001 - 2010 ( Quy ho¹ch ®iÒu chØnh ) ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2090/Q§ - CT ngµy 27/6/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc giao kÕ ho¹ch vèn cho c¸c dù ¸n thiÕt kÕ quy ho¹ch n¨m 2003.

- Theo ®Ò nghÞ cña Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ tØnh Thanh Ho¸ t¹i v¨n b¶n sè 62/KH§T - QH ngµy 14/01/2004 vÒ viÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ phª duyÖt ®Ò c­¬ng nhiÖm vô Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Yªn §Þnh ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020.


QuyÕt ®Þnh
§iÒu I: Phª duyÖt ®Ò c­¬ng nhiÖm vô quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn Kinh tÕ - x· héi ( KT - XH ) huyÖn Yªn §Þnh thêi kú 2004 - 2010, ®Þnh h­íng tíi 2020; víi c¸c néi dung chÝnh nh­ sau:

I- Tªn dù ¸n: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KT - XH huyÖn Yªn §Þnh ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng tíi n¨m 2020.

II- Chñ ®Çu t­: Uû ban nh©n d©n huyÖn Yªn §Þnh.

III- Ph¹m vi dù ¸n: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KT - XH trªn ph¹m vi l·nh thæ toµn huyÖn Yªn §Þnh.

IV- Môc tiªu dù ¸n:

X©y dùng b¶n luËn chøng khoa häc vÒ c¸c quan ®iÓm, môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn vµ tæ chøc kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn Yªn §Þnh phï hîp víi Qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi toµn tØnh thêi kú 2001 - 2010, phôc vô cho c«ng t¸c chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn.V- Néi dung nghiªn cøu x©y dùng qui ho¹ch:

1- Thu thËp vµ xö lý th«ng tin, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c nguån lùc ph¸t triÓn.

1.1- VÞ trÝ ®Þa lý tù nhiªn - kinh tÕ cña huyÖn trong vïng, trong tØnh vµ c¶ n­íc:

§¸nh gi¸ vÞ trÝ vai trß cña huyÖn Yªn §Þnh trong mèi quan hÖ víi c¸c huyÖn kh¸c trong vïng, tØnh ( c¸c huyÖn l©n cËn, c¸c vïng chuyªn canh c©y, con, c¸c lµng nghÒ, côm c«ng nghiÖp - thñ c«ng nghiÖp, ®« thÞ ), miÒn trung vµ c¶ n­íc vÒ KT - XH, an ninh - quèc phßng.

1.2- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn:

- C¸c yÕu tè tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn phôc vô s¶n xuÊt n«ng -l©m nghiÖp - thuû s¶n, CN - XD, dÞch vô, ®Êt ®ai, rõng, thuû s¶n, khÝ hËu, m«i tr­êng sinh th¸i ...

- §Þa h×nh, ®Þa m¹o: §Þa h×nh, ®Þa m¹o.

- KhÝ hËu thuû v¨n: L­îng m­a, giã, b·o, nhiÖt ®é, ®é Èm.

- Tµi nguyªn ®Êt vµ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt.

- Tµi nguyªn kho¸ng s¶n.

- Tµi nguyªn n­íc: tr÷ l­îng vµ chÊt l­îng ( n­íc mÆt, n­íc ngÇm ).

- Tµi nguyªn rõng.

- Tµi nguyªn du lÞch.

- Tµi nguyªn m«i tr­êng.

1.3- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc ®iÓm vÒ d©n sè, nguån nh©n lùc vµ v¨n ho¸:

- Qui m«, chÊt l­îng d©n sè, mËt ®é d©n sè vµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn d©n sè cña huyÖn.

- §Æc ®iÓm d©n c­, ph©n bæ d©n c­ trªn ®Þa bµn huyÖn.

- TiÒm n¨ng nguån nh©n lùc ( sè l­îng vµ chÊt l­îng ), nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ cña nguån nh©n lùc.

- C¸c yÕu tè vÒ v¨n ho¸, phong tôc, tËp qu¸n, nghÒ truyÒn thèng.

1.4- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tæng hîp nguån lùc ph¸t triÓn:

2- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®iÓm xuÊt ph¸t cña thêi kú qui ho¹ch:

2.1- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chung vµ hiÖn tr¹ng trªn c¸c mÆt ( thêi kú nghiªn cøu 1997 - 2003 ).

- Tæng gi¸ trÞ t¨ng thªm ( GDP ): tæng møc, b×nh qu©n ®Çu ng­êi, nhÞp ®é t¨ng tr­ëng.

- Møc ®é tÝch luü tõ GDP ®Çu t­.

- Thu, chi ng©n s¸ch.

- Gi¸ trÞ vµ nhÞp ®é t¨ng xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn huyÖn.

- Gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c­.

- T×nh h×nh v¨n ho¸ - x· héi: nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ nh÷ng mÆt ch­a tÝch cùc, nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i chÝnh.

2.2- §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ:

- Ph©n tÝch c¬ cÊu theo GDP, theo lao ®éng.

- C¬ cÊu néi bé ngµnh: N«ng - l©m - ng­, c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ dÞch vô, møc ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng tèc ®é vµ c¸c vÊn ®Ò c¶n trë chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ.

- C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ.

2.3- §¸nh gi¸ gia t¨ng n¨ng lùc c¬ s¬ h¹ tÇng kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt:

- §¸nh gi¸ vÒ c¬ së vËt chÊt - kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nghÖ ( cã g¾n víi t×nh h×nh ®Çu t­ ).

- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt ( g¾n víi t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, n¨ng xuÊt lao ®éng ).

2.4 - §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn ph©n bè c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc:

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh n«ng nghiÖp.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh l©m nghiÖp.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh thuû s¶n.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh dÞch vô.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè c¸c ngµnh: Gi¸o dôc - §µo t¹o, Y tÕ, TDTT, V¨n ho¸, Ph¸t thanh - truyÒn h×nh...

- X©y dùng m« h×nh kinh tÕ: doanh nghiÖp quèc doanh, HTX, hé, trang tr¹i, sè l­îng, ph©n tÝch hiÖu qu¶ vµ h×nh thøc ho¹t ®éng cña tõng m« h×nh kinh tÕ, thu nhËp b×nh qu©n cña 1 m« h×nh kinh tÕ/n¨m ... ( HTX. Sè trang tr¹i ®­îc h×nh thµnh theo tiªu chÝ ph©n lo¹i cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ).

- §¸nh gi¸ n¨ng lùc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng: M¹ng l­íi giao th«ng, c«ng tr×nh thuû lîi, b­u chÝnh viÔn th«ng, tr¹m nghiªn cøu vËt nu«i, c©y trång, khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, m¹ng l­íi tÝn dông, chî, tr­êng häc, tr­êng d¹y nghÒ, bÖnh viÖn, s©n vËn ®éng, nhµ h¸t ....

2.5 - HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn theo l·nh thæ:

- Møc ®é h×nh thµnh c¸c tiÓu vïng kinh tÕ, vïng c©y chuyªn canh, nh÷ng kh¸c biÖt lín theo c¸c tiÓu vïng l·nh thæ.

- Møc ®é h×nh thµnh, ph¸t triÓn c¸c trung t©m kinh tÕ g¾n víi ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®« thÞ, khu, côm c«ng nghiÖp vµ sù h×nh thµnh c¸c trôc kinh tÕ.

2.6 - VÊn ®Ò an ninh, quèc phßng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ:

2.7 - NhËn ®Þnh chung vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña nÒn kinh tÕ, c¸c vÊn ®Ò x· héi, nh÷ng nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm:

3- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn thêi kú qui ho¹ch:

a- Ph©n tÝch c¸c t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè quèc tÕ vµ khu vùc ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn:

b- T¸c ®éng cña t×nh h×nh vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña toµn tØnh, c¶ n­íc ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn:

c - Nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ chñ yÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn thêi kú qui ho¹ch vµ kh¶ n¨ng hîp t¸c víi bªn ngoµi:4- §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Yªn §Þnh ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng tíi n¨m 2002:

4.1- C¸c quan ®iÓm, môc tiªu ph¸t triÓn:

- C¸c quan ®iÓm ph¸t triÓn.

+ Quan ®iÓm ®æi míi ®ét ph¸ ®Ó tiÕn nhanh vµ bÒn v÷ng.

+ Quan ®iÓm vÒ ph¸t huy néi lùc g¾n víi tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn cÇn thiÕt trong bèi c¶nh ph¸t triÓn chung toµn tØnh, héi nhËp kinh tÕ.

+ Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ toµn diÖn kinh tÕ - x· héi - m«i tr­êng - an ninh, quèc phßng.

- C¸c môc tiªu ph¸t triÓn cô thÓ cho tõng giai ®o¹n.

+ Môc tiªu t¨ng tr­ëng GDP theo c¸c ph­¬ng ¸n ( tèi thiÓu cã 2 ph­¬ng ¸n ) vµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi.

+ Môc tiªu vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu.

+ Tû lÖ tÝch luü vµ thu ng©n s¸ch tõ GDP.

+ Mét sè môc tiªu cô thÓ: s¶n l­îng l­¬ng thùc vµ l­¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ng­êi.

+ Nh÷ng môc tiªu x· héi chñ yÕu: Gi¶m tû lÖ sinh, gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, xo¸ mï ch÷ vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸, kh¾c phôc tÖ n¹n x· héi, tèc ®é ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸.

+ B¶o vÖ m«i tr­êng.

+ Cñng cè t¨ng c­êng an ninh, quèc phßng trong khu vùc.

4.2- LuËn chøng chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, c¸c ph­¬ng ¸n t¨ng tr­ëng vµ lùa chän c¬ cÊu ®Çu t­:

- X¸c ®Þnh c¸c c¨n cø ®Ó lùa chän c¬ cÊu kinh tÕ, c¸c ph­¬ng ¸n t¨ng tr­ëng vµ c¬ cÊu ®Çu t­.

- Dù b¸o kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t­.

- Lùa chän ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn, c¬ cÊu kinh tÕ ( ®¶m b¶o môc tiªu cã tÝnh tiÕn bé bÒn v÷ng, võa ®¶m b¶o ph¸t huy tèt nhÊt c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh, lÜnh vùc võa cã tÝnh kh¶ thi vÒ nguån vèn ®Çu t­ ).

4.3- Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc:

4.3.1- C¸c quan ®iÓm ph¸t triÓn vµ môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh:

a- Ph¸t triÓn ngµnh N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n:

- N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp:

+ §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ dù b¸o thÞ tr­êng tiªu thô c¸c s¶n phÈm N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp.

+ §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp. ( tµi nguyªn ®Êt, tËp ®oµn gièng, tr×nh ®é canh t¸c cña ng­êi lao ®éng, hÖ thèng h¹ tÇng phôc vô N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp ... )

+ §¸nh gi¸ ®iÓm xuÊt ph¸t ngµnh N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp.

+ LuËn chøng chuyÓn ®æi c¬ cÊu N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, c¸c s¶n phÈm N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp mòi nhän cña huyÖn.

+ LuËn chøng bè trÝ s¶n xuÊt N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp theo l·nh thæ.

N«ng nghiÖp: Ph¸t triÓn c¸c vïng s¶n xuÊt tËp trung g¾n víi gièng, kü thuËt, c«ng nghÖ chÕ biÕn, b¶o qu¶n v..v...

* Ngµnh trång trät: Ph¸t triÓn c©y l­¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp, c©y thùc phÈm.

* Ngµnh ch¨n nu«i: Ph¸t triÓn ®µn bß lai h­íng thÞt, ®µn bß h­íng s÷a chÊt l­îng cao, t¨ng nhanh ®µn lîn h­íng n¹c xuÊt khÈu, ph¸t triÓn nhanh ®µn gia cÇm.

Ng­ nghiÖp: Ph¸t triÓn diÖn tÝch ao, hå ®Çm, s«ng, suèi nu«i c¸ n­íc ngät.

L©m nghiÖp: Ph¸t triÓn diÖn tÝch trång rõng nguyªn liÖu giÊy, phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc, c¶i t¹o m«i tr­êng sinh th¸i.

- Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n:

+ LuËn chøng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n.

+ Lùa chän c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t­ ( cã ph©n kú theo tõng giai ®o¹n ).

b- Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp:

- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ dù b¸o thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm c«ng nghiÖp-TCN cña huyÖn.

- §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - TCN ( nguyªn liÖu, vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng, h¹ tÇng c«ng nghiÖp ...).

- §¸nh gi¸ xuÊt ph¸t ®iÓm ngµnh c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn.

- LuËn chøng ph©n bè kh«ng gian c«ng nghiÖp ( bao gåm c¶ c¸c khu, côm c«ng nghiÖp dµnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong vµ ngoµi huyÖn, côm lµng nghÒ ...).

- C¬ cÊu ph©n ngµnh c«ng nghiÖp - TCN vµ c¸c s¶n phÈm mòi nhän cña huyÖn.

- LuËn chøng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n.

+ Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c: khai th¸c vËt liÖu x©y dùng ( ®¸, c¸t, sÐt lµm g¹ch ngãi c¸c lo¹i ...).

+ Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn: ChÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, rau qu¶ c¸c lo¹i ....

+ Ph¸t triÓn ngµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp: Kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng.

- LuËn chøng c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t­ theo c¸c giai ®o¹n 5 n¨m ( 2004 - 2005; 2006 - 2010, ...).

c- Ph¸t triÓn khèi ngµnh dÞch vô:

- Th­¬ng m¹i.

- VËn t¶i theo c¸c lo¹i ph­¬ng thøc ( thuû, bé, ...) vµ b­u ®iÖn.

- Du lÞch.

- DÞch vô kü thuËt, Tµi chÝnh, Ng©n hµng, Th«ng tin, B¶o hiÓm, ...

4.3.2- LuËn chøng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x· héi:

- D©n sè vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.

+ Dù b¸o d©n sè.

+ Dù b¸o nguån nh©n lùc vµ viÖc lµm ( chÊt l­îng nguån nh©n lùc, dù kiÕn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; cã chia ra khu vùc thÞ trÊn vµ khu vùc n«ng th«n .. ).

- Gi¸o dôc - §µo t¹o.

+ Gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc céng ®ång, gi¸o dôc chuyÖn nghiÖp vµ d¹y nghÒ.

+ §µo t¹o nguån nh©n lùc ( chó ý vÊn ®Ò d¹y nghÒ ).

- Y tÕ vµ ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång, cñng cè, ph¸t triÓn hÖ thèng y tÕ c¬ së, tõng b­íc ph¸t triÓn y tÕ chuyªn s©u.

- V¨n ho¸, TT, TDTT.

- §êi sèng d©n c­, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c.

4.3.3- C«ng t¸c an ninh - quèc phßng:

C¸c ph­¬ng ¸n an ninh, quèc phßng trong huyÖn phï hîp víi ph­¬ng ¸n an ninh - quèc phßng cña tØnh.

4.4- Quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian:

4.4.1- Tæ chøc kh«ng gian chung:

- Dù b¸o sö dông tæng thÓ kh«ng gian l·nh thæ.

- LuËn chøng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c tiÓu vïng.

- LuËn chøng ph¸t triÓn c¸c trôc kinh tÕ.

4.4.2- LuËn chøng ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®« thÞ ( thÞ tam, thÞ tø ) vµ hÖ thèng c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n:

- LuËn chøng h­íng ®« thÞ ho¸ vµ xu thÕ ph©n bè d©n c­ n«ng th«n.

- Quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®« thÞ ( thÞ tam, thÞ tø ).

- §Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n.

4.4.3- LuËn chøng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng:

- M¹ng l­íi giao th«ng.

- M¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c.

- M¹ng l­íi cÊp ®iÖn.

- M¹ng l­íi cÊp, tho¸t n­íc.

- M¹ng l­íi c¬ së h¹ tÇng x· héi ( gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸... ).

4.4.4- Quy ho¹ch sö dông ®Êt: C¸c ph­¬ng ¸n vµ lùa chän ph­¬ng ¸n sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2005, 2010, cã ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020. Dù b¸o vÒ sö dông trong t­¬ng lai cho s¶n xuÊt N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp vµ ph¸t triÓn ®« thÞ, C«ng nghiÖp - Thñ c«ng nghiÖp vµ ngµnh nghÒ truyÒn thèng, g¾n víi x©y dùng h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt vµ h¹ tÇng kü thuËt phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n.

4.4.5- Quy ho¹ch b¶o vÖ m«i tr­êng:

- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng m«i tr­êng.

- Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n ( yÕu tè ) t¸c ®éng ®Õn t×nh tr¹ng suy gi¶m m«i tr­êng hiÖn nay.

- C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng.

4.5- X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn, c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ b­íc ®i tõng thêi kú: 2004 - 2005, 2006 - 2010 vµ dù b¸o ®Õn 2020.

+ Danh môc ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t­ triÓn khai x©y dùng ®Õn n¨m 2005, 2010,...

+ X¸c ®Þnh c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ­u tiªn ®Çu t­ ( theo c¸c giai ®o¹n 5 n¨m ).

+ X¸c ®Þnh c¸c khu vùc, côm kinh tÕ ­u tiªn ®Çu t­.

( C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh, khu vùc, côm kinh tÕ ­u tiªn ®Çu t­ cÇn ®­îc nghiªn cøu ph¸t triÓn ë c¸c vïng khã kh¨n g¾n víi æn ®Þnh d©n c­ vµ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ).

+ C¸c dù ¸n ­u tiªn ®Çu t­ tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ huy ®éng nh©n d©n ®ãng gãp.

+ C¸c dù ¸n ­u tiªn ®Çu t­ tõ nguån vèn vay tÝn dông ­u ®·i ( c¶ trong vµ ngoµi n­íc ).

+ C¸c dù ¸n ®Çu t­ sÏ huy ®éng tõ c¸c nguån vèn kh¸c ( vèn doanh nghiÖp, vèn t­ nh©n, vèn ODA, FDI... ).


5- C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn môc tiªu quy ho¹ch:

- Gi¶i ph¸p vÒ vèn.

- Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc cho ph¸t triÓn KT - XH cña huyÖn

- C¸c gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh vÜ m«.

- C¸c gi¶i ph¸p vÒ khuyÕn khÝch ¸p dông c«ng nghÖ míi vµ chuyÓn giao. kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ kinh doanh.

- X©y dùng n«ng th«n míi trong thêi kú CNH vµ H§H ®Êt n­íc.

- Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vÒ ®iÒu hµnh vµ thùc thùc hiÖn qui ho¹ch.
VI- S¶n phÈm giao nép cña dù ¸n:

Thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ qui ho¹ch gåm cã:

- C¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò.

- B¸o c¸o chÝnh thøc qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KT - XH ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn 2020 ( cã b¶n ®å A4 kÌm theo ).

- B¸o c¸o tãm t¾t qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KT - XH ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng n¨m 2020 ( cã b¶n ®å A4 kÌm theo ).

- B¶n ®å hiÖn tr¹ng KT - XH huyÖn Yªn §Þnh ( cã b¶n ®å mÇu ).

- B¶n ®å qui ho¹ch KT - XH huyÖn Yªn §Þnh ®Õn n¨m 2010 ( cã b¶n ®å mÇu ) kÌm theo b¶ng biÓu phôc vô héi nghÞ b¸o c¸o tr×nh duyÖt.
VII- Thêi gian thùc hiÖn quy ho¹ch: Hoµn thµnh vµo quÝ II n¨m 2004, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
VIII- Kinh phÝ thiÕt kÕ quy ho¹ch:

1- Uû ban nh©n d©n huyÖn Yªn §Þnh huy ®éng c¸c nguån vèn hîp ph¸p ®Ó thùc hiÖn hoµn chØnh quy ho¹ch.

2- Ng©n s¸ch tØnh hæ trî: §· ®­îc th«ng b¸o t¹i QuyÕt ®Þnh sè 2090/Q§ - CT ngµy 27/6/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc giao vèn thiÕt kÕ quy ho¹ch n¨m 2003.
§iÒu II: Giao Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ c¨n cø c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc thÈm ®Þnh dù to¸n kinh phÝ thiÕt kÕ quy ho¹ch tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
§iÒu III: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Tµi chÝnh - VËt gi¸, X©y dùng, UBND huyÖn Yªn §Þnh vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu III Q§.

- Chñ tÞch, c¸c PCT UBND tØnh.

- L­u VP.

- Thn200441 §Ò c­¬ng, nhiÖm vô QH

KT - XH huyÖn Yªn §Þnh ®Õn 2010, 2020 .
Ph¹m Minh §oan (§· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 48.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương