Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 76.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích76.1 Kb.
#2747


UBND tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

-  - §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1016 / Q§ - UB -----------------------------------Thn 10

Thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001

QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc ph©n phèi l·i tiÒn cho vay tõ Quü Quèc gia

hç trî gi¶i quyÕt viÖc lµm Quý I / 2001.
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 05/7/1994;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 950 TC/HCSN ngµy 17/10/1996 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ph©n phèi vµ sö dông tiÒn l·i vay tõ quü Quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm theo c¸c dù ¸n nhá;

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸ T¹i c«ng v¨n sè 189 KB/ KH - TH ngµy 10/4/2001 vÒ viÖc ®Ò nghÞ UBND tØnh ph©n phèi l·i tiÒn cho vay tõ Quü Quèc gia hç trî gi¶i quyÕt viÖc lµm Quý I / 2001.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu I: Phª duyÖt ph©n phèi 116.489.386 ®ång tiÒn l·i cho vay tõ Quü Quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm theo c¸c dù ¸n nhá - Quý I n¨m 2001 cho c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý dù ¸n; ( Cã phô biÓu chi tiÕt kÌm theo ).

§iÒu II: Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ph©n phèi, cÊp ph¸t sè l·i trªn cho c¸c ®¬n vÞ ®¶m b¶o chÕ ®é quy ®Þnh, c«ng b»ng vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ sö dông, quyÕt to¸n nguån kinh phÝ trªn theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh; kiÓm tra xö lý nh÷ng tr­êng hîp sö dông kinh phÝ kh«ng ®óng môc ®Ých vµ chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh;

§iÒu III: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, ¤ng Gi¸m ®èc KBNN tØnh Thanh Ho¸, ¤ng Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TBXH, ¤ng Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, ¤ng Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: KT/Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu III Phã Chñ tÞch

- C¸c PCT cã liªn quan(®Ó B/c¸o)

- L­u.


- Thn 20083

(§· ký)

NguyÔn V¨n Lîi

Phô biÓu

Thu l·i tõ c¸c dù ¸n triÓn khai cho vay trªn ®Þa bµn tØnh vµ sè l·i 26% ®Ó l¹i cho c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý t¹i ®Þa ph­¬ng

quý I - n¨m 2001

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè / Q§ - UB ngµy /4/ 2001 cña Chñ tÞch UBND tØnh )


§¬n vÞ tÝnh: ®ång

TT§¬n vÞ qu¶n lý dù ¸n

TiÒn l·i thu tõ c¸c dù ¸n

Sè tiÒn l·i 26% ®Ó l¹i

Tæng sè

L·i vèn vay GQVL TW

L·i vèn vay GQVL §P

1

2

3

4

5

6
Tæng sè:

448.036.100

448.036.100

0

116.489.386

I

Dù ¸n ®Þa ph­¬ng qu¶n lý:

412.015.300

412.015.300

0

107.123.978

1

§Þa bµn T.P Thanh Ho¸

87.000.000

87.000.000

0

22.620.000

2

ThÞ x· BØm s¬n

13.706.000

13.706.000

0

3.563.560

3

HuyÖn Hµ Trung

5.852.000

5.852.000

0

1.521.520

4

" Nga S¬n

32.570.000

32.570.000

0

8.468.200

5

" HËu Léc

18.564.000

18.564.000

0

4.826.640

6

" Ho»ng Ho¸

11.370.000

11.370.000

0

2.956.200

7

ThÞ x· SÇm S¬n

23.062.700

23.062.700

0

5.996.302

8

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng

59.188.000

59.188.000

0

15.388.880

9

" TØnh Gia

17.835.000

17.835.000

0

4.637.100

10

" N«ng Cèng

8.678.600

8.678.600

0

2.256.436

11

" §«ng S¬n

27.722.000

27.722.000

0

7.207.720

12

" TriÖu S¬n

5.181.000

5.181.000

0

1.347.060

13

" Thä Xu©n

17.156.000

17.156.000

0

4.460.560

14

" Yªn §Þnh

3.975.000

3.975.000

0

1.033.500

15

" VÜnh Léc

9.444.000

9.444.000

0

2.455.440

16

" Th¹ch Thµnh

15.901.000

15.901.000

0

4.134.260

17

" CÈm Thuû

13.805.000

13.805.000

0

3.589.300

18

" Ngäc LÆc

0

0

0

0

19

" Lang Ch¸nh

738.000

738.000

0

191.880

20

" B¸ Th­íc

0

0

0

0

21

" Quan Ho¸

0

0

0

0

22

" Th­êng Xu©n

39.749.000

39.749.000

0

10.334.740

23

" Nh­ Xu©n

0

0

0

0

24

" Nh­ Thanh

0

0

0

0

25

" ThiÖu Ho¸

518.000

518.000

0

134.680

26

" Quan S¬n

0

0

0

0

II

Dù ¸n TW qu¶n lý:

36.020.800

36.020.800

0

9.365.408

1

§oµn Thanh niªn

249.000

249.000

0

64.740

2

Liªn ®oµn lao ®éng

3.210.000

3.210.000

0

834.600

3

Héi N«ng d©n

19.736.000

19.736.000

0

5.131.360

1

2

3

4

5

6

4

Héi Ng­êi mï

10.237.000

10.237.000

0

2.661.620

5

Héi ®ång liªn minh

902.000

902.000

0

234.520

6

MÆt trËn Tæ quèc

0

0

0

0

7

Héi phô n÷

1.686.800

1.686.800

0

438.568

8

Héi cùu chiÕn binh

0

0

0

0
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 76.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương