Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 7.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.61 Kb.
#22928
ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

.................. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

..............................

Sè: 544 / Q§-UB

Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2004
quyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh thanh ho¸

VÒ viÖc phª chuÈn sè ®¬n vÞ bÇu cö, danh s¸ch c¸c

®¬n vÞ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö

®¹i biÓu H§ND huyÖn Ngäc LÆc nhiÖm kú 2004 - 2009

..........................................
Uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸
- C¨n cø §iÒu 9, §iÒu 10, §iÒu 11 cña LuËt bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c«ng bè ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND huyÖn Ngäc LÆc vµ Gi¸m ®èc Së Néi Vô.QuyÕt ®Þnh§iÒu 1: Phª chuÈn sè ®¬n vÞ bÇu cö, danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND huyÖn Ngäc LÆc nh­ sau:

- Sè ®¬n vÞ bÇu cö: 14 ®¬n vÞ

- Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ vµ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu cña mçi ®¬n vÞ (cã danh s¸ch kÌm theo)

§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngay ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Chñ tÞch UBND huyÖn Ngäc LÆc, vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: T/m ubnd tØnh thanh ho¸

- Nh­ ®iÒu 2 Q§ chñ tÞch- L­u VP/UB

Ph¹m Minh §oan (§· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 7.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương