Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 13.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.08 Kb.
#24272

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 658 / Q§-UB

Thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2004
QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


VÒ viÖc Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh Thanh Ho¸

nhiÖm kú 2004 – 2009, ®¬n vÞ bÇu cö sè 17 - huyÖn §«ng S¬n
Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø §iÒu 17 LuËt BÇu cö ®¹i biÓu H§ND c«ng bè ngµy 10/12/2003;

- C¨n cø nghÞ quyÕt sè: 429/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 23/12/203 cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi vÒ c«ng bè ngµy bÇu cö ®aÞ biÓu H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2004-2009;

- Sau khi thèng nhÊt víi Th­êng trùc H§ND tØnh vµ Ban Th­êng trùc Uû ban mÆt trËn Tæ Quèc ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸,

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1: Thµnh lËp Ban bÇu cö ®¹i biÓu H§ND tØnh Thanh Ho¸ nhiÖm kú 2004 – 2009, ®¬n vÞ bÇu cö sè 17 - huyÖn §«ng S¬n gåm c¸c «ng, bµ cã tªn sau ®©y:

1- ¤ng: NguyÔ ChÝ Kh«i - Phã BÝ th­ Th­êng trùc huyÖn uû, Chñ tÞch H§ND huyÖn,

2- ¤ng: NguyÔn §×nh H­ng - Chñ tÞch UBND huyÖn,

3- ¤ng: Bïi ®øc Ch©u - Phã chñ tÞch H§ND huyÖn,

4- ¤ng: Phan Thanh ThuËn - Chñ nhiÖm UBKT huyÖn uû,

5- ¤ng: ThiÒu Lª HuÊn - Tr­ëng ban Tæ chøc HuyÖn uû,

6- ¤ng: Lª V¨n B¾c - Tr­ëng c«ng an huyÖn,

7- ¤ng: NguyÔn Hoµng H­ng - ChØ huy tr­ëng Ban chØ huy qu©n sù huyÖn,

8- ¤ng: §µo Minh Phó - Tr­ëng phßng Tæ chøc - lao ®éng huyÖn,

9- ¤ng: Lª §×nh Thoan - Ch¸nh Thanh tra huyÖn,

10- ¤ng: NguyÔn §×nh Long - Chñ tÞch UB MTTQ huyÖn,

11- ¤ng: NguyÔn H¶i §­êng - Chñ tÞch Liªn §oµn Lao ®éng huyÖn,

12- ¤ng: Lª H÷u Chinh - Chñ tÞch Héi cùu chiÕn binh huyÖn,

13- Bµ: ThiÒu ThÞ T©m - Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp phô n÷ huyÖn.§iÒu 2: Ban bÇu cö bÇu Tr­ëng ban, Phã Tr­ëng ban, Th­ ký vµ thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 17 luËt bÇu ®¹i biÓu H§ND.

§iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.

Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, c¸c ®¬n vÞ, c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã liªn quan vµ c¸c «ng bµ cã tªn ë §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- L­u VT.TM/ UBND tØnh Thanh ho¸

Chñ tÞch

Ph¹m Minh §oan (§· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 13.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương