Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc LËp Tù do H¹nh phóctải về 12.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.27 Kb.
#9058
UBND TØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc LËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1561 / Q§-CT Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2004QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa

Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp Gi¸o dôc n¨m häc 2004-2005
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa
- C¨n cø luËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 10/12/2003;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 242/2003/Q§-TTg ngµy 17/11/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2004 cho tØnh Thanh Hãa;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 149/2003/QD-BKH ngµy 27/11/2003 cña Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vÒ viÖc giao chØ tiªu KÕ ho¹ch Nhµ n­íc n¨m 2004;

- C¨n cø Th«ng b¸o 12186/KHTC ngµy 23/12/2003 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc th«ng b¸o chØ tiªu h­íng dÉn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Gi¸o dôc n¨m 2004;

- C¨n cø NghÞ quyÕt Héi ®ång nh©n d©n tØnh khãa 14 kú häp thø 10 vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 2004;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ t¹i tê tr×nh sè 451/KH§T-VX ngµy 06/5/2004 vÒ viÖc tr×nh duyÖt chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc n¨m häc 2004-2005;


QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Nay giao chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc n¨m häc 2004-2005 cho Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trong tØnh (cã b¶n chØ tiªu kÌm theo).

- Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o chØ tiªu cô thÓ cho c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trong tØnh (bao gåm c¸c cÊp häc, bËc häc: MÇm non, TiÓu häc, Trung häc c¬ së, Trung häc phæ th«ng, Trung t©m Gi¸o dôc Th­êng xuyªn - D¹y nghÒ) ®Ó thùc hiÖn.

- UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, c¸c tr­êng Trung häc phæ th«ng vµ Tr­êng trung häc D©n téc néi tró, c¨n cø chØ tiªu ®­îc UBND tØnh giao triÓn khai thùc hiÖn. Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè ph©n bæ cô thÓ chØ tiªu cho tõng tr­êng ®èi víi c¸c cÊp häc, bËc häc.

- C¸c tr­êng D©n téc néi tró tØnh, huyÖn, Trung häc phæ th«ng Chuyªn Lam S¬n vµ c¸c tr­êng Trung häc phæ th«ng thùc hiÖn ®óng ®èi t­îng vµ chØ tiªu ®­îc giao.

- Sè l­îng c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn hµnh chÝnh cña c¸c cÊp häc, bËc häc thùc hiÖn theo Th«ng t­ sè 27/ TTLB ngµy 07/12/1992 cña Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o vµ Ban tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ. Gi¸o viªn bé m«n Tin häc c¸c tr­êng THCS b¸n c«ng vµ Trung häc phæ th«ng tÝnh theo QuyÕt ®Þnh sè 3487/Q§-CT ngµy 25/12 2002 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa.

Thùc hiÖn quy chÕ tr­êng B¸n c«ng ®èi víi c¸c tr­êng Trung häc c¬ së b¸n c«ng c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè miÒn xu«i.

- ChØ tiªu vÒ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn hµnh chÝnh ®­îc c©n ®èi cô thÓ theo nhu cÇu cña tõng m«n häc ë mçi cÊp, nguån thùc tÕ gi¸o viªn tõng m«n häc tèt nghiÖp ra tr­êng vµ chØ tiªu biªn chÕ ®­îc ChÝnh phñ th«ng b¸o trong n¨m.

- Sau khi khai gi¶ng 20 ngµy c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ c¸c tr­êng trùc thuéc b¸o c¸o nhanh t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæng hîp b¸o c¸o UBND tØnh.§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch -§Çu t­; Gi¸o dôc -§µo t¹o, Tµi chÝnh, Néi vô, Chñ tÞch UBND huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: KT/ Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa

- Nh­ §iÒu 2 Q§ Phã Chñ tÞch

- L­u: VX-Phª duyÖt chØ tiªu

kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD 2004§ç ThÞ ChÊt (§· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương