Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích39 Kb.
#14465
ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè : 2038 /Q§-CT Thanh ho¸, ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2005quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc c«ng bè kÕt qu¶ xÕp lo¹i doanh nghiÖp n¨m 2004chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp c«ng bè ngµy 10/12/2003,

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 271/2003/Q§-TTg ngµy 31/12/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Qui chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸ng gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng doanh nghiÖp nhµ n­íc,

- C¨n cø Th«ng t­ sè 42 /2004/TT-BTC ngµy 20/5/2004 cña cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc,

- XÐt ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ t¹i C«ng v¨n sè 1196 TC/TCDN ngµy 27/6/2005 vÒ viÖc b¸o c¸o gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña DNNN n¨m 2004.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: C«ng bè xÕp lo¹i doanh nghiÖp n¨m 2004 cho c¸c doanh nghiÖp thuéc tØnh qu¶n lý (cã phô lôc kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy).

§iÒu 2: C¨n cø vµo kÕt qu¶ xÕp lo¹i doanh nghiÖp hµng n¨m ®Ó thùc hiÖn viÖc khen th­ëng vµ kû luËt ®èi víi c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp theo qui ®Þnh.

§iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký,

Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp tØnh, Gi¸m ®èc c¸c së : Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch & §Çu t­, Lao ®éng Th­¬ng binh & X· héi, Néi vô, Côc thuÕ Thanh Ho¸, c¸c Ngµnh, c¸c CÊp cã liªn quan vµ c¸c doanh nghiÖp cã tªn t¹i ®iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn : kt. chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3, phã chñ tÞch

- TØnh uû, H§ND tØnh,

- L­u VP,§MDN.(Q§-XLDN 2004)

Chu Ph¹m Ngäc HiÓn (®· ký)

Phô lôc


KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 2038 /Q§-CT ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2005 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ kÕt qu¶ xÕp lo¹i doanh nghiÖp


Sè TT


Tªn doanh nghiÖp

XÕp lo¹i

doanh nghiÖp

A

B

1

I

Doanh nghiÖp nhµ n­íc
1

Nhµ in b¸o Thanh Ho¸

A

2

C¶ng Thanh Ho¸

A

3

C«ng ty Th­¬ng m¹i ®Çu t­ vµ Ph¸t triÓn miÒn nói

A

4

C«ng ty Thuû n«ng S«ng Chu Thanh Ho¸

A

5

C«ng ty Qu¶n lý ®­êng bé 1

A

6

L©m tr­êng S«ng Lß

A

7

N«ng tr­êng V©n Du

A

8

N«ng tr­êng Thèng NhÊt

A

9

N«ng tr­êng Th¹ch Qu¶ng

A

10

N«ng tr­êng S«ng ¢m

A

11

C«ng ty CÊp tho¸t n­íc

B

12

C«ng ty S«ng M·

B

13

C«ng ty §Çu t­ vµ X©y dùng

B

14

Nhµ XuÊt b¶n

B

15

C«ng ty S¸ch thiÕt bÞ tr­êng häc

B

16

L©m tr­êng S«ng Chµng

B

17

L©m tr­êng Lang Ch¸nh

B

18

N«ng tr­êng Lam S¬n

B

19

N«ng tr­êng Yªn Mü

B

20

N«ng tr­êng Th¹ch Thµnh

B

21

C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt

B

22

C«ng ty Thuû n«ng b¾c S«ng M·

B

23

C«ng ty Thuû n«ng nam S«ng M·

B

24

C«ng ty Qu¶n lý ®­êng bé 1

B

25

Trung t©m §¨ng kiÓm c¬ giíi ®­êng bé

B

26

C«ng ty Qu¶n lý ®­êng s«ng

B

27

C«ng ty M«i tr­êng vµ C«ng tr×nh ®« thÞ

B

28

N«ng tr­êng Hµ Trung

B

29

C«ng ty DÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia

C

30

C«ng ty DÞch vô th­¬ng m¹i

C

II

C«ng ty cæ phÇn cã vèn nhµ n­íc tõ 51% trë lªn
31

C«ng ty CP Kho¸ng s¶n x©y dùng-phô gia-xi m¨ng

A

32

C«ng ty cæ phÇn Gièng thuû s¶n Thanh Ho¸

B

33

C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ n«ng nghiÖp ThiÖu Yªn

B

34

C«ng ty cæ phÇn Gièng vµ ph¸t triÓn gia cÇm

B

35

C«ng ty CP Gièng vµ ch¨n nu«i Thä Xu©n

B

36

C«ng ty CP §Çu t­ ph¸t triÓn ch¨n nu«i Ho»ng Ho¸

C

37

C«ng ty cæ phÇn BÕn xe kh¸ch

C

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương