Ubnd tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 12.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.63 Kb.
#7829Ubnd tØnh thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

---*---

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè : 1448 /Q§- UBThanh Ho¸, ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 1998quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh

VÒ viÖc thu håi ®Êt t¹i ph­êng Phó S¬n TP Thanh Ho¸ ®Ó chi cho nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Thanh Ho¸ thuª ®Êt
Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸
- C¨n cø ®iÒu 41 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5/7/1994.

- C¨n cø ®iÒu 23, ®iÒu 26 LuËt ®Êt ®ai ngµy 24/7/1993.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 85/CP ngµy 17/12/1996 cña ChÝnh Phñ phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 1998 TØnh Thanh Ho¸.

- C¨n cø mÆt b»ng sè: 25 XD.TH ngµy 08/4/1998 cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

- XÐt ®¬n xin thuª ®Êt ngµy 28/4/1997 cña Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Thanh Ho¸ vµ ®Ò nghÞ cña UBND thµnh phè Thanh Ho¸ t¹i v¨n b¶n sè91/CV-UBTP ngµy 28/1/1997.

- XÐt ®Ì nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸, t¹i tê tr×nh sè: 171 TT/§CTH ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 1998.


QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Thu håi ®Êt t¹i ph­êng Phó S¬n TP Thanh Ho¸ ®Ó cho chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Thanh Ho¸ thuª sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng trô së, kho vµ cöa hµng kinh doanh.

Tæng diÖn tÝch ®Êt : 962,5 m2 ( ®Êt 2L: 893,5 m2, ®Êt Hg: 9m2, ®Êt kh¸c: 60m2)

VÞ trÝ t¹i tê b¶n ®å sè: 21, c¸c thöa 203/9, 209/12,5, 210/189, 211/431, 212/123, 214/112, 215/17, 216/9 vµ kh«ng thöa sè: 60m2.

B¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng Phó S¬n, tû lÖ: 1/2000.

§¬n gi¸ thuª ®Êt lµ: 3500 ®/m2/ n¨m.

Thêi gian thuª ®Êt lµ: 20 n¨m ( hai m­¬i n¨m).§iÒu 2: UBND thµnh phè Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¸c chñ ®ang ®­îc sö dông vµ chØ ®¹o UBND ph­êng Phó S¬n bµn giao ®Êt cho Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Thanh Ho¸.

§iÒu 3: Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Ký hîp ®ång cho thuª ®Êt cã tr¸ch nhiÖm

- Phèi hîp víi Côc thuÕ, chØ ®¹o viÖc nép tiÒn thuª ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc.

- Phèi hîp víi UBND thµnh phè Thanh Ho¸ bµn giao ®Êt, theo dâi, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña tæ chøc ®­îc thuª ®Êt.§iÒu 4: Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- §Òn bï thiÖt h¹i cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- Thùc hiÖn ®óng hîp ®ång thuª ®Êt ký víi Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸.

- Sö dông ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch vµ ®óng môc ®Ých ®­îc giao.- C«ng tr×nh x©y dùng ph¶i theo ®óng mÆt b»ng sè 25 XD.TH ngµy 08/4/1998 cña UBND tØnh Thanh Ho¸. Khi cã giÊy phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn míi ®­îc x©y dùng.

§iÒu 5: C¸c «ng: Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c së: §Þa chÝnh, X©y dùng, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Côc thuÕ, Chñ tÞch UBND thµnh phè Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng Phó S¬n vµ Tr­ëng Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn

Kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- Nh­ ®iÒu 5 Q§

Phã chñ tÞch

- L­u VP

§· ký
NgyÔn V¨n Th¸t
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương