Ubnd tØnh Thanh Ho¸. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 18.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích18.61 Kb.
#8507

UBND tØnh Thanh Ho¸.


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1507 R§/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 1987


quyÕt ®Þnh


Giao quyÒn sö dông ®Êt cho c¬ quan Nhµ n­ícChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø quyÕt ®Þnh 201-CP ngµy 01-7-1980 cñaHéi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc thèng nhÊt vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n­íc.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng c¬ b¶n.

- C¨n cø Quy ®Þnh 328-R§/UBND ngµy 23-9-1987 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai.

- C¨n cø Tê tr×nh "luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cña XÝ nghiÖp Liªn hiÖp thuèc l¸ Thanh Ho¸ sè 15/KTCB ngµy 22/10/1987.

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.


quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay giao cho XÝ nghiÖp thuèc l¸ VÜnh Léc qu¶n lý vµ sö dông x©y dùng ®Ó vËt t­ thuéc x· VÜnh Hïng, huyÖn VÜnh Léc.

DiÖn tÝch ®­îc qu¶n lý vµ sö dông lµ 1.953m2 (trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 1.953m2) n»m ë tê b¶n ®å sè 10 bao gåm sè thöa 446b cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh cña x· VÜnh Hïng tû lÖ 1/2000 kÌm theo.§iÒu 2 : C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn ®Êt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch, ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan XÝ nghiÖp thuèc l¸, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, chñ tÞch UBND huyÖn VÜnh Léc, chñ tÞch UBND x· VÜnh Hïng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- L­u


kt. chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

TrÇn §×nh L¨ngUBND tØnh Thanh Ho¸.


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè : 1507 R§/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 1987


quyÕt ®Þnh


Giao quyÒn sö dông ®Êt cho c¬ quan Nhµ n­íc

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø quyÕt ®Þnh 201-CP ngµy 01-7-1980 cñaHéi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc thèng nhÊt vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n­íc.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng c¬ b¶n.

- C¨n cø Quy ®Þnh 328-R§/UBND ngµy 23-9-1987 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai.

- C¨n cø Tê tr×nh "luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cña XÝ nghiÖp Liªn hiÖp thuèc l¸ Thanh Ho¸ sè 15 KTCB ngµy 22/10/1987.

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.
quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay giao cho XÝ nghiÖp thuèc l¸ VÜnh Léc qu¶n lý vµ sö dông x©y dùng thuéc x· VÜnh Yªn huyÖn VÜnh Léc.

DiÖn tÝch ®­îc qu¶n lý vµ sö dông lµ 5.290m2 (trong ®ã ®Êt ®Êt kh¸c 5.290m2) n»m ë tê b¶n ®å sè 09 bao gåm sè thöa ch©n ®åi cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh cña x· VÜnh Yªn tû lÖ 1/2000 kÌm theo.§iÒu 2 : C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn ®Êt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch, ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan XÝ nghiÖp thuèc l¸, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, chñ tÞch UBND huyÖn ThiÖu Yªn, chñ tÞch UBND x· VÜnh Yªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

kt. chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

TrÇn §×nh L¨ng

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 18.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương