Ubnd tØnh Thanh Ho¸. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 11.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.72 Kb.
#8615

UBND tØnh Thanh Ho¸.


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè : 1519 XD/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 1987


quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


CÊp giÊy phÐp t¹m thêi dïng ®Êt x©y dùng

C«ng tr×nh : Khu d©n c­ phè ViÖt B¾c phôc vô di chuyÓn

gi¶i phãng ®Ó x©y dùng quèc lé 1A

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47/CP ngµy 15/3/1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vµ quy ®Þnh t¹m thêi sè 421/XD-UBTH ngµy 01-9-1982 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng.

- C¨n cø quyÕt ®Þnh sè duyÖt bæ sung luËn chøng kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh nãi trªn.

XÐt v¨n b¶n ®Ò nghÞ cÊp giÊy dïng ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh sè 42 N§/UBTX ngµy 24/11/1987 cña UBND thÞ x· Thanh Ho¸ .

Theo ®Ò nghÞ cña «ng chñ nhiÖm Uû ban XDCB tØnh Thanh Ho¸quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: CÊp giÊy phÐp t¹m thêi dïng ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh theo néi dung sau :

- Tªn c«ng tr×nh : Khu d©n c­ phè ViÖt B¾c phôc vô di chuyÓn gi¶i phãng ®Ó x©y dùng quèc lé 1A.

- C¬ quan ®Çu t­ c«ng tr×nh : UBND thÞ x· Thanh Ho¸ .

- §Þa ®iÓm x©y dùng thuéc lo¹i ®Êt : Xen c­ vµ ®Êt lóa.

T¹i ph­êng Nam ng¹n, thÞ x· Thanh Ho¸ .

Theo th«ng b¸o ®Þa ®iÓm x©y dùng sè cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

- Tæng diÖn tÝch chiÕm ®Êt : 7560 m2 (®Êt n«ng nghiÖp ) cã kÝch th­íc khu ®Êt chiÒu dµi : 315, chiÒu réng 24 (kÌm theo tæng mÆt b»ng ®­îc UBND tØnh Thanh Ho¸ duyÖt sè 17 XD/UBTH ngµy 16/5/1987).

§iÒu 2 : UBND thÞ x· Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm giao ®Êt cho chñ ®Çu t­ thùc hiÖn, kÕ ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh theo ®óng ®Ò ¸n ®­îc duyÖt. Chñ ®Çu t­ ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ mäi chÕ ®é, quy chÕ vÒ sö dông ®Êt x©y dùng ®èi víi ®Þa ph­¬ng qu¶n lý ®Êt.

Khi x©y dùng xong c«ng tr×nh ph¶i ®¨ng ký ®Þa b¹ víi c¬ quan qu¶n lý ruéng ®Êt huyÖn, thÞ vµ b¸o c¸o UBND tØnh cÊp chÝnh thøc giÊy phÐp sö dông ®Êt x©y dùng.§iÒu 3: C¸c «ng ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Chñ nhiÖm Uû ban XDCB tØnh, tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Ho¸ vµ ph­êng Nam ng¹n, thñ tr­ëng c¬ quan ®­îc cÊp ®Êt vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§- L­u

kt. chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

Mai Xu©n Minh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 11.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương