Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 9.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích9.61 Kb.
#6908

ubND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1366 gdcn/ubth


Thanh Ho¸, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1984

chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1052/Q§ ngµy 19/09/1979 cña Bé §¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp ban hµnh quy chÕ tèt nghiÖp vµ xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp ¸p dông cho c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp ®µo t¹o hÖ tËp trung vµ QuyÕt ®Þnh sè: 1216 GDCN/UBTH ngµy 23/10/1984 vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång thi tèt nghiÖp vµ xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp cho kho¸ 14 (hÖ tËp thÓ), Tr­êng Trung häc n«ng nghiÖp miÒn nói.

- C¨n cø Biªn b¶n cña Héi ®ång thi tèt nghiÖp kho¸ 14 Tr­êng Trung häc n«ng nghiÖp miÒn nói häp ngµy 11/11/1984 b¸o c¸o kÕt qu¶ kú thi vµ ®Ò nghÞ c«ng nhËn tèt nghiÖp.

- XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c ®ång chÝ: Chñ tÞch Héi ®ång thi tèt nghiÖp kho¸ 14 Tr­êng Trung häc n«ng nghiÖp miÒn nói, Tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay c«ng nhËn tèt nghiÖp trung häc n«ng nghiÖp cho 33 (Ba m­¬i ba) häc sinh kho¸ 14 (HÖ tËp thÓ) Tr­êng Trung häc N«ng nghiÖp miÒn nói. Bao gåm:

- 31 (Ba mèt) häc sinh kho¸ 14

- 02 (Hai) häc sinh kho¸ 13 thi l¹i.

(cã danh s¸ch kÌm theo)§iÒu 2: ¤ng Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp, «ng HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc n«ng nghiÖp miÒn nói cã tr¸ch nhiÖm cÊp b»ng tèt nghiÖp vµ bè trÝ sè häc sinh nãi trªn vÒ c¬ së c«ng t¸c theo kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña UBND tØnh.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp, HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc n«ng nghiÖp miÒn nói vµ sè häc sinh cã tªn trong §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§-L­u VP

k/t chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

phã chñ tÞch
§· ký
Ng« Ngäc C­

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương