Ubnd tØnh Thanh Ho¸tải về 21.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích21.94 Kb.
#20894

UBND tØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do – H¹nh phóc
Sè: 431 /2005/Q§ -UB

Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2005

QuyÕt ®Þnh cña UBNd tØnh Thanh ho¸

VÒ sè l­îng, tiªu chuÈn, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch x·, ph­êng, thÞ trÊn; c¸n bé th«n, b¶n, phè.Uû Ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n c«ng bè ngµy 10/12/2003;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè121/2003/N§-CP ngµy 21/10/2003 cña ChÝnh phñ; Th«ng t­ sè 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BL§TB&XH ngµy 14/5/2004 cña liªn Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh, Bé L§TB&XH vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc x·, ph­êng, thÞ trÊn;

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè: 13/2004/NQ- H§ND ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2004 cña H§ND tØnh Thanh Ho¸ kho¸ XV, vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch x·, ph­êng, thÞ trÊn; c¸n bé th«n, b¶n phè;

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Néi Vô Thanh Ho¸ t¹i c«ng v¨n sè: 07/SNV-XDCQ ngµy 10/01/2005,

QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: C¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch x·, ph­êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x·); c¸n bé th«n, b¶n, phè (sau ®©y gäi chung lµ c¸n bé th«n) ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp hµng th¸ng theo quyÕt ®Þnh nµy, bao gåm c¸c chøc danh sau:


a) C¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x· gåm 10 chøc danh:

+ Mét Phã Tr­ëng C«ng an (n¬i ch­a cã lùc l­îng c«ng an chÝnh quy)

+ Mét Phã Chñ tÞch MÆt trËn Tæ quèc;

+ Mét Phã Chñ tÞch Héi Cùu chiÕn binh;

+ Mét Phã Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷;

+ Mét Phã Chñ tÞch Héi N«ng d©n;

+ Mét Phã BÝ th­ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh;

+ Mét c¸n bé lµm c«ng t¸c Lao ®éng- Th­¬ng binh & X· héi;

+ Mét c¸n bé lµm c«ng t¸c V¨n th­ - L­u tr÷ - thñ quü;

+ Mét c¸n bé phô tr¸ch §µi TruyÒn thanh;

+ Mét c¸n bé lµm c«ng t¸c V¨n phßng §¶ng uû.

Nh÷ng chøc danh c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cßn l¹i (theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ) CÊp uû, ChÝnh quyÒn cÊp x· c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó bè trÝ c¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x·, hoÆc c¸c chøc danh c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch quy ®Þnh trªn ®©y ®¶m nhiÖm hoÆc kiªm nhiÖm.b) C¸n bé th«n gåm 03 chøc danh:

- BÝ th­ chi bé th«n;

- Tr­ëng th«n

- Mét C«ng an viªn kiªm Phã tr­ëng th«n.§iÒu 2: Tiªu chuÈn c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x·:

§éi ngò c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x· lµ nguån quy ho¹ch ®Ó bæ sung cho c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x·, v× vËy vÒ c¬ b¶n, c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x· cÇn ®­îc trÎ ho¸ vµ cã ®ñ tiªu chuÈn nh­ c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x· ®­îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 04/2004/Q§-BNV ngµy 16/01/2004 cña Bé tr­ëng Bé Néi vô,§èi víi nh÷ng ng­êi trong diÖn quy ho¹ch:

§Õn hÕt n¨m 2007 ph¶i ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng Chuyªn m«n, nghiÖp vô phï hîp víi lÜnh vùc c«ng t¸c ®ang ®¶m nhiÖm: C¸n bé ®oµn thÓ ®¹t tr×nh ®é s¬ cÊp trë lªn; c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch kh¸c ®¹t tr×nh ®é trung cÊp trë lªn (®èi víi ®ång b»ng), s¬ cÊp trë lªn (®èi víi miÒn nói).§iÒu 3: ChÕ ®é, chÝnh s¸ch:

a) ChÕ ®é phô cÊp hµng th¸ng cña c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x·, c¸n bé th«n theo c¸c møc sau ®©y:

- Phã Tr­ëng C«ng an, møc phô cÊp 230.000 ®/ th¸ng.

- Phã Chñ tÞch MÆt trËn Tæ quèc, Phã ®oµn thÓ cÊp x· møc phô cÊp 150.000®/ th¸ng; nÕu kiªm nhiÖm chøc danh c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch kh¸c møc phô cÊp 180.000®/ th¸ng;

- C¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch kh¸c, BÝ th­ chi bé th«n, Tr­ëng th«n ( ®èi víi th«n ®­îc UBND tØnh c«ng nhËn) møc phô cÊp 145.000®/ th¸ng,

- C«ng an viªn kiªm Phã tr­ëng th«n (®èi víi th«n ®­îc UBND tØnh c«ng nhËn) møc phô cÊp 110.000 ®/ th¸ng.

b) C¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x·; c¸n bé th«n khi ®­îc cö ®i ®µo t¹o, båi d­ìng vÒ Chuyªn m«n, nghiÖp vô th× ®­îc h­ëng chÕ ®é nh­ c¸n bé chuyªn tr¸ch, c«ng chøc cÊp x· ®i ®µo t¹o, båi d­ìng.

§iÒu 4: ChÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ®èi víi c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x·; c¸n bé th«n quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn tØnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005.

§iÒu 5: Nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é cho c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x·, c¸n bé th«n ®­îc ghi trong kÕ ho¹ch ng©n s¸ch cña tØnh

§iÒu 6: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá;

Gi¸m ®èc së, Thñ tr­ëng ban, ngµnh cã liªn quan, Chñ tÞch UBND huyÖn, thÞ x·, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn:

- VP ChÝnh phñ,

- Bé Néi vô,

- Th­êng trùc tØnh uû; H§ND tØnh,

- Chñ tÞch, c¸c Phã chñ tÞch UBND tØnh,

- C¸c Së, Ban, Ngµnh, §oµn thÓ cÊp tØnh,

- C¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè,

- L­u VT - TC.TM. UBND tØnh Thanh Ho¸

Chñ tÞch

NguyÔn V¨n Lîi ( ®· ký )


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 21.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương