Ubnd tØnh Thanh Ho¸tải về 13.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.82 Kb.
#2937

UBND tØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1038 tc/ubth

Thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1980

QuyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸


VÒ viÖc thµnh lËp nhµ m¸y ®«ng l¹nh h¶i s¶n xuÊt khÈu

thuéc Ty Thñy s¶nUû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- §Ó t¨ng c­êng viÖc chÕ biÕn h¶i s¶n xuÊt khÈu cña tØnh.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Thñy s¶n vµ «ng Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay thµnh lËp nhµ m¸y §«ng l¹nh h¶i s¶n xuÊt khÈu trùc thuéc Ty Thñy s¶n Thanh Ho¸.

§iÒu 2: Nhµ m¸y ®«ng l¹nh h¶i s¶n xuÊt khÈu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô:

- Ký hîp ®ång víi c¸c HTX nghÒ c¸, XÝ nghiÖp ®¸nh c¸ biÓn ®Ó thu mua c¸c lo¹i: t«m, mùc, c¸ (lo¹i h¶i s¶n t­¬i, ®ñ tiªu chuÈn chÕ biÕn) b¶o qu¶n vËn chuyÓn vÒ nhµ m¸y ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt chÕ biÕn thµnh phÈm hµng ho¸ xuÊt khÈu.

- NhËn lµm gia c«ng ®«ng l¹nh vÞt xuÊt khÈu vµ c¸c mÆt hµng kh¸c do c¸c ®¬n vÞ hîp ®ång.

- S¶n xuÊt vµ cung cÊp n­íc ®¸ phôc vô cho viÖc b¶o qu¶n t«m, c¸ t­¬i ®· khai th¸c ®­îc ë trªn biÓn.

- TËn dông c¸c phÕ liÖu, phÕ phÈm cña Nhµ m¸y ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm phô nh»m t¨ng thªm nguån hµng phôc vô cho ®êi sèng.

§iÒu 3: C¬ cÊu tæ chøc cña Nhµ m¸y bao gåm;

a) Gi¸m ®èc tõ 1 ®Õn 2 phã gi¸m ®èc gióp viÖc.

b) C¸c bé m«n nghiÖp vô:

- Bé phËn kÕ ho¹ch, kü thuËt, cung øng vËt t­.

- Bé phËn tæ chøc, hµnh chÝnh

- Bé phËn tµi vô (cã kÕ ho¹ch, thèng kª, tµi vô)

c) C¸c tæ s¶n xuÊt vµ phôc vô:

- Tæ chÕ biÕn h¶i s¶n

- Tæ s¶n xuÊt n­íc ®¸

- Tæ phßng l¹nh

- Tæ bao gãi

ChØ tiªu lao ®éng cña Nhµ m¸y ®­îc th«ng b¸o theo kÕ ho¹ch hµng n¨m - tû lÖ gi¸n tiÕp kh«ng qu¸ 10% trong tæng sè biªn chÕ CBCNV cña nhµ m¸y. ¤ng Tr­ëng ty Thuû s¶n c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ khèi l­îng c«ng viÖc mµ bè trÝ bé m¸y gän nhÑ, sö dông lao ®éng hîp lý nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.§iÒu 4: Nhµ m¸y ®«ng l¹nh h¶i s¶n xuÊt khÈu lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp ®­îc sö dông con dÊu vµ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®Ó giao dÞch.

§iÒu 5: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Chñ nhiÖm Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, Tr­ëng ty Thuû s¶n, Tr­ëng Ty tµi chÝnh, Tr­ëng ty Lao ®éng, Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp, Tr­ëng ty L­¬ng thùc, Tr­ëng ty C«ng an vµ c¸c ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Ban Tæ chøc TØnh uû

- Nh­ §iÒu 5 Q§

- L­u


tm. UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

phã chñ tÞch
§· ký
Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 13.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương