VÞ trÝ ®Þa lý Ph­êng Hïng V­¬ng, quËn Hång Bµng, thµnh phè H¶i Phßngtải về 3.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.23 Kb.
#20936
VÞ trÝ ®Þa lý Ph­êng Hïng V­¬ng,

quËn Hång Bµng, thµnh phè H¶i Phßng

Ph­êng Hïng V­¬ng, quËn Hång Bµng, thµnh phè H¶i Phßng réng 434,26 ha, cã tuyÕn ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng s«ng ch¹y qua. PhÝa §«ng gi¸p víi ph­êng Së DÇu; phÝa T©y gi¸p víi x· Nam S¬n, huyÖn An D­¬ng vµ ph­êng Qu¸n Toan; phÝa Nam gi¸p víi x· An §ång, huyÖn An D­¬ng; phÝa B¾c gi¸p víi s«ng CÊm. Trªn ®Þa bµn cã 03 ®×nh, 03 chïa, 01 nhµ cÇu nguyÖn thiªn chóa gi¸o cña hä gi¸o Phó yªn t¹i An Tr×, 54 c¬ quan doanh nghiÖp, 03 tr­êng häc, 01 tr­êng cao ®¼ng d¹y nghÒ, 01 kh¸ch s¹n, 06 nhµ nghØ, 60 nhµ cho thuª trä, cã nhiÒu kho tµng, bÕn b·i. Ph­êng chia lµm 22 tæ d©n phè. D©n sè: 2.288 hé = 10.092 khÈu.
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> PHV -> 694
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
694 -> UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: 1772/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
694 -> Uû ban nhn dn ph­êng hïng v­¬ng
PHV -> Ủy ban nhân dân phưỜng hoàng văn thụ

tải về 3.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương