Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thư­ờng, hỗ trợ và tái định c­ưtải về 16.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích16.29 Kb.
#2903

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1032/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 7 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thư­ờng, hỗ trợ và tái định c­ư
Công trình: Xây dựng Cầu Ngòi Phà thuộc dự án cải tạo, nâng cấp
Quốc lộ 32, đoạn Nghĩa Lộ – Vách Kim, tỉnh Yên Bái (Đợt 03)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-UB ngày 02/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BGTVT ngày 03/5/2007 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn Nghĩa Lộ - Vách Kim, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của các tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng tại xã Cát Thịnh và thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Giao cho Ban quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thực hiện bồi thư­­­ờng, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng công trình cầu Ngòi Phà;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 632/TTr-STC ngày 09 tháng 7 năm 2009,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình cầu Ngòi Phà thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32, đoạn Nghĩa Lộ - Vách Kim, tỉnh Yên Bái (Đợt 03) với những nội dung sau:

1. Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường di chuyển đường điện 0,4 Kv tuyến TBA Cát Thịnh 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: 237.547.000 đồng (Hai trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 220.869.000 đồng;

+ Chi phí khác: 19.378.000 đồng;

+ Thiết bị thu hồi: (2.700.000) đồng.

2. Như vậy tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phê duyệt đến nay (03 đợt) là: 5.514.843.600 đồng.

Điều 2. Kinh phí bồi thường được thanh toán bằng vốn đầu tư của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32, đoạn Nghĩa Lộ - Vách Kim, tỉnh Yên Bái. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Yên Bái, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình cầu Ngòi Phà của huyện Văn Chấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình cầu Ngòi Phà của huyện Văn Chấn và các hộ gia đình có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình


tải về 16.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương