VÒ viÖc phª duyÖt danh lôc loµi cy gç môc ®Ých trongtải về 430.51 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu12.10.2017
Kích430.51 Kb.
#33401
  1   2

Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 319 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2008QuyÕt ®Þnh


VÒ viÖc phª duyÖt danh lôc loµi c©y gç môc ®Ých trong

rõng phßng hé, s¶n xuÊt vµ tiªu chÝ rõng tù nhiªn nghÌo kiÖt thuéc ®èi t­îng rõng s¶n xuÊt ®­îc phÐp c¶i t¹o, trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸.

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 661/Q§-TTg ngµy 29/07/1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ môc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 100/2007/Q§-TTg ngµy 06/07/2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña QuyÕt ®Þnh sè 661/Q§-TTg ngµy 29 th¸ng 07 n¨m 1998 vÒ môc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng;

C¨n cø Th«ng t­ sè 99/2006/TT-BNN ngµy 06/11/2006 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý rõng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 186/2006/Q§-TTg ngµy 14/8/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n t¹i C«ng v¨n sè 90/NN&PTNT ngµy 17/01/2008 vÒ viÖc ®Ò nghÞ phª duyÖt danh lôc loµi c©y gç môc ®Ých trong rõng phßng hé, s¶n xuÊt vµ tiªu chÝ rõng tù nhiªn nghÌo kiÖt ®­îc phÐp c¶i t¹o,


QuyÕt ®Þnh:


§iÒu 1. Phª duyÖt danh lôc loµi c©y gç môc ®Ých trong rõng phßng hé, s¶n xuÊt vµ tiªu chÝ rõng tù nhiªn nghÌo kiÖt thuéc ®èi t­îng rõng s¶n xuÊt ®­îc phÐp c¶i t¹o trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸, víi néi dung chÝnh nh­ sau:

I. Danh lôc c©y môc ®Ých:

1. C©y gç môc ®Ých trong rõng phßng hé: 158 loµi.

2. C©y gç môc ®Ých trong rõng s¶n xuÊt: 50 loµi.

(Cã biÓu danh lôc c©y gç môc ®Ých kÌm theo)II. Tiªu chÝ rõng tù nhiªn nghÌo kiÖt thuéc ®èi t­îng rõng s¶n xuÊt ®­îc phÐp c¶i t¹o:

1. §èi víi rõng gç:

1.1 C©y gç t¸i sinh môc ®Ých cã chiÒu cao tõ 2m ®Õn d­íi 5m, ®­êng kÝnh b×nh qu©n d­íi 6cm, cã mËt ®é nhá h¬n 800c©y/ha.

1.2.Tr÷ l­îng gç:

a. §èi víi rõng nghÌo kiÖt (tr¹ng th¸i IIIa1) vµ rõng phôc håi sau khai th¸c kiÖt (tr¹ng th¸i IIb): Tr÷ l­îng gç nhá h¬n 50m3/ha.

b. §èi víi rõng phôc håi sau n­¬ng rÉy (tr¹ng th¸i IIa): Tr÷ l­îng c©y gç môc ®Ých nhá h¬n 30m3/ha.

2. §èi víi rõng nøa, giang, vÇu:

2.1 Rõng nøa, giang cã ®­êng kÝnh b×nh qu©n d­íi 3cm, cã mËt ®é nhá h¬n 8.000 c©y/ha.

2.2 Rõng vÇu cã ®­êng kÝnh b×nh qu©n d­íi 3cm, mËt ®é nhá h¬n 3.000c©y/ha.

3. §èi víi rõng hçn giao:3.1 Rõng hçn giao 1/2 nøa, giang, vÇu vµ 1/2 gç:

a. C©y gç t¸i sinh môc ®Ých cã chiÒu cao tõ 2m ®Õn d­íi 5m vµ ®­êng kÝnh b×nh qu©n d­íi 6cm, cã mËt ®é nhá h¬n 400c©y/ha; tr÷ l­îng gç nhá h¬n 25m3/ha.

b. Nøa, giang cã ®­êng kÝnh b×nh qu©n d­íi 3cm, mËt ®é nhá h¬n 4.000 c©y/ha (hoÆc vÇu mËt ®é nhá h¬n 1.500c©y/ha).

3.2 Rõng hçn giao gç xen nøa, giang, vÇu: C©y gç t¸i sinh cã môc ®Ých cã chiÒu cao tõ 2m ®Õn d­íi 5m vµ ®­êng kÝnh b×nh qu©n d­íi 6cm, cã mËt ®é nhá h¬n 550 c©y/ha; tr÷ l­îng gç nhá h¬n 35m3/ha.

3.3 Rõng hçn giao nøa, giang, vÇu xen gç: Nøa, giang cã ®­êng kÝnh b×nh qu©n d­íi 3cm, mËt ®é nhá h¬n 5.500 c©y/ha ( hoÆc vÇu mËt ®é nhá h¬n 2.000 c©y/ha)§iÒu 2. Së N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, phèi hîp víi UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè n¬i cã rõng h­íng dÉn, gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña c¸c Chñ dù ¸n, Chñ rõng theo ®óng néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ häach vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, N«ng nghiÖp &PTNT, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh, Chi côc KiÓm L©m, Chi côc L©m nghiÖp, c¸c thµnh viªn Ban ®iÒu hµnh dù ¸n trång rõng 661 tØnh, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè n¬i cã rõng, c¸c Chñ dù ¸n, c¸c Chñ rõng, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ Tr­ëng Ban qu¶n lý c¸c dù ¸n 661 trªn ®Þa bµn tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§; Phã chñ tÞch

- Bé NN&PTNT;

- T.T TØnh uû, H§ND tØnh;

- Chñ tÞch, c¸c PCT UBND tØnh;

- L­u: VT, NN.

(Truc14.DMcay661)

Mai V¨n Ninh (®· ký)
Danh lôc loµi c©y gç môc ®Ých

( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 319 /Q§-UBND ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2008

cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸)

 


TT

Tªn ViÖt Nam

Tªn khoa häc

Hä ViÖt Nam

Hä khoa häc

Rõng phßng hé

Rõng s¶n xuÊt

Ghi chó

1

Th«i ba l«ng vµng

Alangium kurzii

Hä Th«i tranh

Alangiaceac

x

 

 

2

T« h¹p

Altingia siamensis

Hä Th«i tranh

Alangiaceac

x

 

 

3

L¸t xoan

Choerospondias axillaris

Hä Xoµi

Anacardiaceae

x

x

 

4

SÊu

Dracontomelon duperrea-num

Hä Xoµi

Anacardiaceae

x

x

 

5

GiÒn ®á

Xylopia vielana

Hä Na

Annonaceae

x

 

 

6

Nhäc

Polyalthia cerasoides

Hä Na

Annonaceae

x

 

 

7

Nhäc l¸ dµi

Polyalthia jucunda

Hä Na

Annonaceae

x

 

 

8

Nhäc l¸ to

Polyalthia lauii

Hä Na

Annonaceae

x

 

 

9

Th©u lÜnh

Alphonsea monogyna

Hä Na

Annonaceae

x

 

 

10

S÷a

Alstonia scholaris

Hä Tróc ®µo

Apocynaceae

x

 

 

11

§inh

Markhamia stipulata

Hä §inh

Bignoniaceae

x

 

 

12

Quao nói

Stereospermum colais

Hä §inh

Bignoniaceae

x

 

 

13

Cä phÌn

Protium serratum

Hä Tr¸m

Burseraceae

x

x

 

14

Tr¸m ®en

Canarium tramdenum

Hä Tr¸m

Burseraceae

x

x

 

15

Tr¸m ba c¹nh

Canarium bengalense

Hä Tr¸m

Burseraceae

x

x

 

16

Tr¸m tr¾ng

Canarium album

Hä Tr¸m

Burseraceae

x

x

 

17

Tr¸m hång

Canariumasp

Hä Tr¸m

Burseraceae

x

x

 

18Sindora laotica

Hä Vang

Caesalpiniaceae

x

x

 

19

Hoµng linh b¾c bé

Peltophorum tonkinensis

Hä Vang

Caesalpiniaceae

x

 

 

20

Lim xanh

Erythrophleum fordii

Hä Vang

Caesalpiniaceae

x

x

 

21

Lim xÑt

Peltophorum pterocarpum

Hä Vang

Caesalpiniaceae

x

 

 

22

Muång ®en

Senna siamea

Hä Vang

Caesalpiniaceae

x

x

 

23

Xoay

Dialium cochinchinense

Hä Vang

Caesalpiniaceae

x

 

 

24

Bøa

Garcinia oblongifolia

Hä M¨ng côt

Clusiaceae

x

 

 

25

Bøa l¸ to

Garcinia xanthochymus

Hä M¨ng côt

Clusiaceae

x

 

 

26Garcinia tinctoria

Hä M¨ng côt

Clusiaceae

x

 

 

27

Tai chua

Garcinia cowa

Hä M¨ng côt

Clusiaceae

x

x

 

28

Trai

Garcinia fagraeoides

Hä M¨ng côt

Clusiaceae

x

 

 

29

Chß nhai

Anogeissus acuminata

Hä Bµng

Combretaceae

x

x

 

30

Chß xanh

Terminalia myriocarpa

Hä Bµng

Combretaceae

x

x

 

31

P¬ mu

Fokienia hodginsii

Hä Hoµng ®µn

Cupressaceae

x

 

 

32

Vai

Daphniphyllum atrobadium

Hä §øc diÖp

Daphniphyllaceae

x

 

 

33Dillenia scabrella

Hä Sæ

Dilleniaceae

x

 

 TT

Tªn ViÖt Nam

Tªn khoa häc

Hä ViÖt Nam

Hä khoa häc

Rõng phßng hé

Rõng s¶n xuÊt

Ghi chó

34

Chß chØ

Parashorea chinensis

Hä DÇu

Dipterocarpaceae

x

x

 

35

Chß n©u

Dipterocarpus retusus

Hä DÇu

Dipterocarpaceae

x

x

 

36

T¸u mÆt quû

Hopea mollissima

Hä DÇu

Dipterocarpaceae

x

x

 

37

T¸u muèi

Vatica diospyroides

Hä DÇu

Dipterocarpaceae

x

 

 

38

T¸u n­­íc

Vatica subglabra

Hä DÇu

Dipterocarpaceae

x

 

 

39

ThÞ l¸ m¸c

Diospyros lanceifolia

Hä ThÞ

Ebenaceae

x

 

 

40

ThÞ thèi

Diospyros quaesita

Hä ThÞ

Ebenaceae

x

 

 

41

C«m ®ång nai

Elaeocarpus tectorius

Hä C«m

Elaeocarpaceae

x

 

 

42

C«m hoa lín

Elaeocarpus grandiflorus

Hä C«m

Elaeocarpaceae

x

 

 

43

C«m l¸ bãng

Elaeocarpus nitentifolius

Hä C«m

Elaeocarpaceae

x

 

 

44

C«m l¸ bÑ

Elaeocarpus stipularia

Hä C«m

Elaeocarpaceae

x

 

 

45

C«m lµo

Elaeocarpus laoticus

Hä C«m

Elaeocarpaceae

x

 

 

46

C«m tÇng

Elaeocarpus griffithii

Hä C«m

Elaeocarpaceae

x

x

 

47

Gai nang trung quèc

Sloanea sinensis

Hä C«m

Elaeocarpaceae

x

 

 

48

L­¬u b­¬u

Trewia nudiflora

Hä ThÇu dÇu

Euphorbiaceae

x

 

 

49Deutzianthus tonkinensis

Hä ThÇu dÇu

Euphorbiaceae

x

 

 

50

Má chim

Cleidison spiciflorum

Hä ThÇu dÇu

Euphorbiaceae

x

 

 

51

Nhéi (tÝa)

Bischofia javanica

Hä ThÇu dÇu

Euphorbiaceae

x

x

 

52

TrÈu

Vernicia montana

Hä ThÇu dÇu

Euphorbiaceae

x

x

 

53

TrÈu tr¬n

Vernicia fordii

Hä ThÇu dÇu

Euphorbiaceae

x

x

 

54

V¹ng trøng

Endospermum chinense

Hä ThÇu dÇu

Euphorbiaceae

x

 

 

55

Rµng rµng l¸ r¶i

Ormosia semicastrata

Hä §Ëu

Fabaceae

x

 

 

56

Rµng rµng mËt

Placolobium hoaense

Hä §Ëu

Fabaceae

x

 

 

57

Rµng rµng mÝt

Ormosia merrilliana

Hä §Ëu

Fabaceae

x

 

 

58

Rµng rµng xanh

Ormosia pinnata

Hä §Ëu

Fabaceae

x

 

 

59

S­­a

Dalbergia tonkinensis

Hä §Ëu

Fabaceae

x

x

 

60

Cä khÐt

Dalbergia assamica

Hä §Ëu

Fabaceae

x

 

 

61

Cä kÑt l¸ nhá

Dalbergia assamica

Hä §Ëu

Fabaceae

x

 

 

62

DÎ cau

Quercus platycalyx

Hä GiÎ

Fagaceae

x

 

 

63

DÎ såi

Lithocarpus bonnetii

Hä GiÎ

Fagaceae

x

 

 

64

Såi ®¸ l¸ m¸c

Lithocapus balansae

Hä GiÎ

Fagaceae

x

 

 

65

DÎ qu¶ num

Lithocarpus mucronatus

Hä GiÎ

Fagaceae

x

 

 

66

DÎ èng

Lithocarpus tubulosus

Hä GiÎ

Fagaceae

x

 

 

67

DÎ ®Êu ®øng

Lithocarpus finetii

Hä GiÎ

Fagaceae

x

 

 

68

DÎ ®Êu ®Òu

Castanopsis symmetricupulata

Hä GiÎ

Fagaceae

x

 

 

69

DÎ gai

Castanopsis indica

Hä GiÎ

Fagaceae

x

x

 

70

DÎ h¹ch nh©n

Lithocarpus amygdalifolius

Hä GiÎ

Fagaceae

x

x

 

71

Nuèt l¸ mµng

Casearia membranncea

Hä Mïng qu©n

Flacourtiaceae

x

 

 


TT

Tªn ViÖt Nam

Tªn khoa häc

Hä ViÖt Nam

Hä khoa häc

Rõng phßng hé

Rõng s¶n xuÊt

Ghi chó

72

KÑn

Aesculus assamica

Hä KÑn

Hippocastanaceae

x

 

 

73

Cuèng vµng

Gonocaryum maclurei

Hä Thô ®µo

Icacinaceae

x

 

 

74

Cuèng vµng

Gonocaryum lobbianum

Hä Thô ®µo

Icacinaceae

x

 

 

75

ChÑo tÝa

Engelhardtia roxburghiana

Hä Hå ®µo

Juglandaceae

x

 

 

76

Chß ®·i

Annamocarya sinensis

Hä Hå ®µo

Juglandaceae

x

 

 

77

Ch¾p poilane

Beilschmiedia poilanei

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

78

Ch¾p xanh

Beilschmiedia percoriacea

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

79

Kh¸o xanh

Cinnadenia paniculata

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

80

Mß qu¶ vµng

Cryptocarya concina

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

81

Mß trung bé

Cryptocarya annamensis

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

82

QuÕ

Cinamomum casia

Hä Long n·o

Lauraceae

x

x

 

83

Re h­­¬ng

Cinnamomum parthenoxylon

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

84

Re gõng

Cinnamomum bejolghota

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

85

Re l¸ dµy

Cinnamomum cambodia-num

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

86

Re trøng

Cinnamomum ovatum

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

87Phoebe cuneata

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

88

TiÓu hoa poilane

Dehaasia poilanei

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

89

Gï h­­¬ng

Cinnamomum balansae

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

90

Cµ lå b¾c bé

Caryodaphnopsis tonkinensis

Hä Long n·o

Lauraceae

x

 

 

91

B»ng l¨ng

Lagerstroenmia calyculata

Hä B»ng l¨ng

Lythraceae

x

 

 

92

Giæi ¨n qu¶

Michelia hypolampra

Hä Ngäc lan

Magnoliaceae

x

x

 

93

Giæi l«ng

Michelia balansae

Hä Ngäc lan

Magnoliaceae

x

x

 

94

Giæi lôa

Tsoongiodendron odo-rum

Hä Ngäc lan

Magnoliaceae

x

x

 

95

Giæi xanh

Mechilia mediocris

Hä Ngäc lan

Magnoliaceae

x

x

 

96

Vµng t©m

Manglietia dandyi

Hä Ngäc lan

Magnoliaceae

x

x

 

97Manglietia conifera

Hä Ngäc lan

Magnoliaceae

x

x

 

98

Géi ®á

Aglaia dasyclada

Hä Xoan

Meliaceae

x

x

 

99

Géi g¸c

Aphanamixis polystachya

Hä Xoan

Meliaceae

x

x

 

100

Géi nÕp

Aglaia spectabilis

Hä Xoan

Meliaceae

x

x

 

101

Géi nhãt

Aglaia elaeagnoidea

Hä Xoan

Meliaceae

x

 

 

102

L¸t hoa

Chukrasia tabularis

Hä Xoan

Meliaceae

x

x

 

103

QuyÕch tÝa

Chisocheton paniculatus

Hä Xoan

Meliaceae

x

x

 

104

Xoan ta

Melia azedarach

Hä Xoan

Meliaceae

x

x

 

105

Xoan qu¶ to

Melia toosendan

Hä Xoan

Meliaceae

x

x

 

106

B¶n xe

Albizia lucidior

Hä Trinh n÷

Mimosaceae

x

 

 

107

Cä kiªng

Albizia chinensis

Hä Trinh n÷

Mimosaceae

x

 

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 430.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương