ViÖ1t Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 11.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.62 Kb.
#7028

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖ1t Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1378 TC/UB
Thanh Ho¸, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1973

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

- §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c ®¬n tõ khiÕu tè trong ngµnh.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Thuû S¶n bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp Ban Thanh tra ngµnh Thuû s¶n.

§iÒu 2: Ban Thµnh tra ngµnh Thuû s¶n chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ toµn diÖn cña Ty Thuû s¶n ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Uû ban Thanh tra tØnh, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh­ sau:

- Thanh tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, chÊp hµnh chÝnh s¸ch, qu¶n lý tµi s¶n, chÕ ®é, nguyªn t¾c, thÓ lÖ cña cÊp trªn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng vô l¶ng phÝ, tham «.

- Nghiªn cøu, kiÕn nghÞ, xÐt gi¶i quyÕt c¸c viÖc khiÕu n¹i, tè gi¸c trong ngµnh.

- Yªu cÇu ®¬n vÞ ®­îc kiÓm tra vµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn ë n¬i ®ã b¸o c¸o t×nh h×nh, xuÊt tr×nh tµi liÖu, sæ s¸ch cÇn thiÕt cho c«ng t¸c Thanh tra ®­îc phÐp vµo kho, vµo c¸c n¬i kinh doanh s¶n xuÊt thuéc ph¹m vi trong ngµnh khi cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c n¬i ®ã.

- Dù c¸c cuéc häp cÇn thiÕt kÓ c¶ häp b×nh bÇu thi ®ua ®Ó tham gia ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c cña ngµnh.

- NhËn xÐt, kÕt luËn vÊn ®Ò, ®­a ra kiÕn nghÞ vµ ®Þnh thêi gian cho ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n söa ch÷a thiÕu sãt, ®Ò nghÞ khen th­ëng ®¬n vÞ c¸ nh©n cã nhiÒu thµnh tÝch, ®Ò nghÞ kü luËt ®¬n vÞ hay ng­êi ph¹m lçi cÇn xö lý, kh¸ng nghÞ nh÷ng tr­êng hîp xö lý kh«ng nghiªm minh. §Ò nghÞ chuyÓn hå s¬ nh÷ng vô ph¹m lçi cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt xö.

NhiÖm vô cô thÓ cña Ban do «ng Tr­ëng ty Thuû s¶n quy ®Þnh.

§iÒu 3: Ban Thanh tra ngµnh thuû s¶n do mét ®ång chÝ trong Ban l·nh ®¹o Ty Thuû s¶n lµm Tr­ëng ban cã 1 Phã Ban vµ mét c¸n bé gióp viÖc.

- Biªn chÕ cña Ban thuéc khu vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt (ngµnh qu¶n lý Nhµ n­íc) do «ng Tr­ëng ty Thuû s¶n ®iÒu chØnh trong tæng sè chØ tiªu biªn chÕ ®· ph©n bæ cho Ty trong n¨m 1973.§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, bµ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, «ng Tr­ëng ty Thuû s¶n chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 4 QuyÕt ®Þnh- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn th­êng trùc

§· ký

§Æng V¨n B«i

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 11.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương