ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 11.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.95 Kb.
#4086

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1122 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 1971

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø Th«ng t­ 66 TT/LB ngµy 13/5/1963 cña Liªn bé Uû ban Khoa häc Nhµ n­íc vµ Bé Néi vô.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh vµ sau khi trao ®æi víi c¸c ngµnh h÷u quan.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:.- Nay ®ång ý cö nh÷ng «ng, bµ cã tªn sau ®©y vµo Ban Khoa häc kü thuËt cña tØnh Thanh Ho¸:

¤ng TrÇn TiÕn Qu©n, Phã Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh tØnh Tr­ëng ban

Ph¹m §inh V¨n Phã ban

Lª V¨n Lôc, kü s­, phã Ty C«ng nghiÖp Phã ban

Hå Nh­ H¶i, phã chñ nhiÖm Uû ban N«ng nghiÖp Phã ban

Ph¹m Quang ChÊn, b¸c sÜ Tr­ëng ty Y tÕ Phã ban

Hoµng Quang NghÞ, kü s­, Uû viªn UB N«ng nghiÖp Phã ban

Phan Lª Toµn, phã Ty L©m nghiÖp Phã ban

Lª Thu, kü s­ tr­ëng phßng khai th¸c Ty Thuû s¶n Uû viªn

TrÇn v¨n Giao, kü s­ tr­ëng phßng KÕ ho¹ch Ty KiÕn tróc Uû viªn

Lª Xu©n Huy, KiÕn tróc s­, phã phãng quy ho¹ch ®« thÞ Ty KiÕn tróc Uû viªn

§µm Quang HiÖp, kü s­ - tr­ëng phßng kü thuËt Ty C«ng nghiÖp Uû viªn

Lª ViÕt NhÞ, b¸c sÜ bÖnh viÖn tr­êng Thanh ho¸ Uû viªn

Bïi Xu©n Phông, kü s­ phßng KiÕn thiÕt c¬ b¶n UBHC tØnh Uû viªn

TrÇn Thóc Cö, kü s­, phã Ty Giao th«ng Uû viªn

Lª B¹ch Lan, kü s­, uû viªn BCH huyÖn ThiÖu Ho¸ Uû viªn

NguyÔn Duy Liªm, kü s­, phã Gi¸m ®èc nhµ m¸y ®iÖn Uû viªn

Hoµng §×nh Huúnh, kü s­ Ty Thuû lîi Uû viªn

Tr­¬ng Träng Hu©n, kü s­ phã tr­ëng §µi khÝ t­îng Uû viªn

Bµ NguyÔn thÞ Tø, phã Tr­ëng ty Gi¸o dôc Uû viªn

¤ng Lª Ngäc BÝch d­îc sÜ cao cÊp, Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp D­îc phÈm Uû viªn

TrÞnh Kh¾c Lý, kü s­, uû viªn Uû ban N«ng nghiÖp Uû viªn§iÒu 2: C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Ban Khoa häc kü thuËt tØnh vµ c¸c «ng, bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- UB Khoa häc vµ kü thuËt

- Ban Khoa häc kü thuËt tØnh

- C¸c Ty, c¬ quan ngang Ty

- Nh­ §iÒu 1, 2 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 11.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương