ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 8.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.7 Kb.
#4716

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1186 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 1971

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Quy ®Þnh LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- C¨n cø yªu cÇu ph¸t triÓn nu«i c¸ trong tØnh.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:.- Nay chuyÓn giao hå nu«i c¸ Mau Rñn ë x· §«ng Khª vµ x· §«ng Hoµng thuéc huyÖn §«ng S¬n sang cho C«ng ty c¸ gièng thuéc Uû ban N«ng nghiÖp tØnh qu¶n lý.

§iÒu 2: - Uû ban N«ng nghiÖp tØnh chñ tr× mêi Uû ban hµnh chÝnh huyÖn §«ng S¬n, UBHC x· §«ng Hoµng, UBHC x· §«ng khª, C«ng ty c¸c gièng, Ty Tµi chÝnh vµ Uû ban KÕ ho¹ch tØnh häp ®Ó tiÕn hµnh bµn giao.

- Chi tiÕt bµn giao gi÷a hai bªn sÏ lËp biªn b¶n tr×nh Uû ban hµnh chÝnh tØnh.

- Thêi giao bµn giao xong tr­íc ngµy 30/12/1971.

§iÒu 3: - C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn, Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch, Chñ nhiÖm Uû ban N«ng nghiÖp tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Chñ tÞch UBHC huyÖn §«ng S¬n, Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh c¸c x· §«ng Hoµng vµ x· §«ng Khª vµ «ng Chñ nhiÖm C«ng ty c¸ gièng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương