VĂn phòng chính phủ Số: 947tải về 9.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.72 Kb.
#27456

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 947/VPCP- KNTN

V/v kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại của Công ty Hyundai Rotem (Hàn Quốc)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 166/UBND-ĐTMT ngày 13 tháng 01 năm 2012 về kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xử lý sau kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại của Công ty Hyundai Rotem tại Dự án đầu tư Nhà máy nước BOO Thủ Đức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6174/VPCP-KNTN ngày 08 tháng 9 năm 2009 và Văn bản số 6258/VPCP-KNTN ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức vì không thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Thanh tra Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, KTN,

                                      ĐP, TKBT;

- Lưu: VT, KNTN (3b), ĐH. 26KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 (Đã ký) 

Nguyễn Quang Thắng


tải về 9.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương