V/v më Tr­êng Bæ tóc v¨n ho¸ tËp trung t¹i chøc cho c¸n bétải về 9.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.76 Kb.
#24154

Uû ban hµnh chÝnh


tØnh Thanh Ho¸

ViÖt nam d©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 645 Q§/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 9 n¨m 1972


quyÕt ®Þnh

V/v më Tr­êng Bæ tóc v¨n ho¸ tËp trung t¹i chøc cho c¸n bé


chñ chèt t¹i c¸c huyÖn Qu¶ng X­¬ng vµ Th¹ch ThµnhChñ tÞch UBHC tØnh thanh ho¸

- C¨n cø ChØ thÞ cña Héi ®ång ChÝnh phñ, sè 110 Q§, ra ngµy 13/7/1968 vÓ viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c bæ tóc v¨n ho¸ phôc vô ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu chèng Mü, cøu n­íc.

- C¨n cø ChØ thÞ cña Phñ Thñ t­íng, sè 186/TTg ra ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 1972, vÒ viÖc chuyÓn h­íng c«ng t¸c gi¸o dôc trong t×nh h×nh míi.

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña c¸c «ng chñ tÞch UBHC c¸c huyÖn Qu¶ng X­¬ng, Th¹ch Thµnh vµ c¸c «ng Ty Tr­ëng ty Gi¸o dôc.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay thµnh lËp ë c¸c huyÖn Qu¶ng X­¬ng vµ Th¹ch Thµnh, mçi huyÖn mét Tr­êng bæ tóc v¨n ho¸ tËp trung - t¹i chøc cho c¸n bé chñ chèt cña hîp t¸c x·, x·, huyÖn vµ c¸c ngµnh trong huyÖn.

§iÒu 2: ViÖc më Tr­êng Bæ tóc v¨n ho¸ tËp trung - t¹i chøc t¹i c¸c huyÖn Qu¶ng X­¬ng vµ Th¹ch Thµnh sÏ lÊy lµm thÝ ®iÓm ®Ó rót ®óc kinh nghiÖm cho viÖc më Tr­êng bæ tóc v¨n ho¸ tËp trung - t¹i chøc cho c¸c huyÖn sau nµy.

§iÒu 3: C¸c chi tiÕt vÒ tæ chøc Tr­êng Bæ tóc v¨n ho¸ tËp trung - T¹i chøc ph¶i theo ®óng ChØ thÞ h­íng dÉn kÌm theo.

§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Uû ban kÕ ho¹ch tØnh, «ng Ty Tr­ëng ty Gi¸o dôc, «ng Ty Tr­ëng ty Tµi chÝnh, c¸c «ng Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan, c¸c «ng Chñ tÞch UBHC c¸c huyÖn Qu¶ng X­¬ng vµ Th¹ch Thµnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.KT/ chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký


T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương