V/v Phª duyÖt ®iÒu chØnh danh môc mua s¾m thiÕt bÞ y tÕ phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1) do Trung ­¬ng hç trîtải về 31.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích31.18 Kb.
#20948
Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 4409 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009QuyÕt ®Þnh


V/v Phª duyÖt ®iÒu chØnh danh môc mua s¾m thiÕt bÞ y tÕ

phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1) do Trung ­¬ng hç trî.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1603/Q§-TTg ngµy 15/10/2009 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ; C«ng v¨n sè 14853/BTC-NSNN ngµy 22/10/2009 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc hç trî kinh phÝ phßng, chèng dÞch cóm A (H1N1);

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 4143/Q§-UBND ngµy 19/11/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc duyÖt ph©n bæ kinh phÝ phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1) do Trung ­¬ng hç trî;

XÐt ®Ò nghÞ cña Së Y tÕ t¹i Tê tr×nh sè 1767/TTr-SYT ngµy 02/12/2009 vÒ viÖc phª duyÖt danh môc vµ dù to¸n kinh phÝ mua s¾m thiÕt bÞ y tÕ phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1),

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt ®iÒu chØnh danh môc mua s¾m thiÕt bÞ y tÕ phßng, chèng dÞch cóm A(H1N1) do Trung ­¬ng hç trî t¹i phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 4143/Q§-UBND ngµy 19/11/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh, cô thÓ nh­ sau:

1. Danh môc thiÕt bÞ ®iÒu chØnh: Theo phô lôc ®Ýnh kÌm.

2. Tæng dù to¸n kinh phÝ: 12.434.000.000 ®ång (M­êi hai tû, bèn tr¨m ba t­ triÖu ®ång). Tõ nguån Trung ­¬ng bæ sung cã môc tiªu (Theo c«ng v¨n sè 14853/BTC-NSNN ngµy 22/10/2009 cña Bé Tµi chÝnh).

§iÒu 2. C¨n cø tæng dù to¸n kinh phÝ vµ danh môc thiÕt bÞ ®­îc duyÖt, Së Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu göi Së Tµi chÝnh thÈm ®Þnh tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt vµ thùc hiÖn mua s¾m theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

C¸c «ng; Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh, Gi¸m ®èc Së Y tÕ; Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3, quyÕt ®Þnh; Phã chñ tÞch

- CT, c¸c PCT UBND tØnh;

- L­u: VT, KTTC.Q§KP 9362( 35).
V­¬ng V¨n ViÖt (®· ký)DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ y tÕ phßng CHỐNG DỊCH CÚM A H1N1

KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 4409 /Q§-UBND ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Chñ tÞch UBND tØnh
STT

Danh môc

§¬n vÞ tÝnh

Sè l­îng

§¬n vÞ ®­îc trang bÞ

1

Máy thở cao tần dùng cho trẻ sơ sinh
Xuất xứ: Nhật Bản

Cái

3

BV Phụ Sản (1); BV Nhi (1); BV Ngọc Lặc (1)

2

Máy trợ thở CPAP
Xuất xứ: Mỹ

Cái

3

BV Hậu Lộc (1); Bv Như Thanh (1), Bv Bỉm Sơn (1);

3

Máy xét nghiệm sinh hoá máu tự động
Xuất xứ: Mỹ - Phần Lan

Cái

2

Bv Phụ Sản (1); Bv Thọ Xuân (1);

4

Máy xét nghiệm sinh hoá máu bán tự động
Xuất xứ: Đức

Cái

4

Bv Quan Sơn (1); Bv Sầm Sơn (1); TTYT Nông Cống (1); BV Nông Cống

5

Máy xét nghiệm huyết học Laser tự động 28 thông số
Xuất xứ: Nhật Bản

Cái

1

BVĐK tỉnh

6

Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số
Xuất xứ: Nhật Bản

Cái

1

BV Nông Cống

7

Máy xét nghiệm nước tiểu
Xuất xứ: Hungary

Cái

19

19 TTYT huyện: Đông sơn, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hoá, Triệu Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc. Mỗi đơn vị 1 cái

8

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
Xuất xứ: Nhật Bản

Cái

15

Các BV tuyến huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Đông Sơn, Thiệu Hoá, Yên Định, Triệu Sơn, Cẩm Thuỷ, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hoá, Mường Lát, Như Xuân, Thường Xuân, Vĩnh Lộc, Bỉm Sơn. Mỗi BV 1 cái

9

Máy nén khí Y tế
Xuất xứ: Slovakia

Cái

6

Các BV: Thạch Thành (1); Triệu Sơn (1); Quảng Xương (1); Hoằng Hoá (1); Ngọc Lặc (1); Tĩnh Gia (1)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 31.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương