Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 3.38 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích3.38 Mb.
#19676
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ñy ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 471 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008


QuyÕt ®Þnh

V/v C«ng bè c«ng khai sè liÖu dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2008
Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n sè 11/2003/QH11 ngµy 10/12/2003 cña Quèc héi kho¸ 10, kú häp thø 10;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh 192/2004/Q§-TTg ngµy 16/11/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc ®­îc NSNN hç trî, c¸c dù ¸n ®Çu t­ XDCB cã sö dông vèn NSNN, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c¸c quü cã nguån tõ NSNN vµ c¸c quü cã nguån tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n;

C¨n cø Th«ng t­ 03/2005/TT-BTC ngµy 06/01/2005 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ chÕ ®é b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh;

C¨n cø NghÞ quyÕt sè 78/2007/NQ-H§ND ngµy 29/12/2007 cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ kho¸ 15, kú häp thø 9 vÒ dù to¸n thu NSNN, chi NS§P vµ ph­¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m 2008,

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. C«ng bè c«ng khai sè liÖu dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2008.

(Cã phô lôc ®Ýnh kÌm).§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n tØnh, Ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh; Thñ tr­ëng c¸c Së, Ban, Ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: TM. Uû ban nh©n d©n

- Nh­ ®iÒu 3, QuyÕt ®Þnh; KT. Chñ tÞch- Bé Tµi chÝnh(b¸o c¸o); Phã Chñ tÞch

- V¨n phßng TØnh uû;

- C¸c Së, Ban ngµnh;

- UBND c¸c huyÖn, TX, TPhè;

- ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n tØnh;

- L­u: VT, KTTC (Q§C§ 8003).
Chu Ph¹m Ngäc HiÓn (®· ký)
phô lôc sè 6


BiÓu sè 2 KH/§P

c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 471/Q§-UBND ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 cña UBND tØnh )

§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ångNéi

Dù to¸n

¦íc TH

Dù to¸n

TT

dung

2007

2007

2008

A

Tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn

1.696.500

1.785.000

1.971.000

1

Thu néi ®Þa (Kh«ng kÓ dÇu th«)

1.664.000

1.752.500

1.941.500

2

Thu tõ xuÊt khÈu, nhËp khÈu

32.500

32.500

29.500

3

Thu viÖn trî kh«ng hoµn l¹i

 

 

 

B

Thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng

4.928.634

5.444.212

5.781.854

1

Thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng h­ëng theo ph©n cÊp

1.665.200

1.728.500

1.935.000

-

C¸c kho¶n thu NS§P h­ëng 100%

1.665.200

1.728.500

1.935.000

-

C¸c kho¶n thu ph©n chia NS§P h­ëng theo tû lÖ (%)

 

 

 

2

Bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ­¬ng

3.258.434

3.710.712

3.744.737

-

Bæ sung c©n ®èi

2.438.754

2.438.754

2.438.754

-

Bæ sung cã môc tiªu

819.680

1.271.958

1.305.983

 

Trong ®ã: Bæ sung tiÒn l­¬ng t¨ng thªm

 

 

295.556

3

Huy ®éng nguån lµm l­¬ng (540.000 ®ång)

5.000

5.000

102.117

-

Tõ nguån t¨ng thu

5.000

5.000

3.150

-

Tõ nguån tiÕt kiÖm, häc phÝ, viÖn phÝ & n¨m tr­íc chuyÓn sang

 

 

98.967

 

 

 

 

 

C

Chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng

4.928.634

5.444.212

5.781.854

1

Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn

1.258.205

1.258.250

1.452.010

-

Chi c©n ®èi NS bao gåm c¶ nguån tiÒn SD ®Êt

702.970

703.015

768.150

-

Bæ sung c¸c dù ¸n quan träng

555.235

555.235

683.860

2

Chi th­êng xuyªn

3.247.149

3.762.682

3.859.772

3

Chi viÖn trî

1.500

1.500

1.500

4

Chi bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh

3.230

3.230

3.230

5

Dù phßng

161.798

161.798

168.140

6

Ch­¬ng tr×nh MTQG; Ctr 135; 5 tr Ha rõng

256.752

256.752

297.202
phô lôc sè 6


BiÓu sè 7A KH/§P

biÓu tæng hîp dù to¸n thu NSNN n¨m 2008

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 471/Q§-UBND ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 cña UBND tØnh)

§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ångNéi

n¨m 2007

dù to¸n

TT

dung

dù to¸n

­íc TH

2008

 

thu NSNN trªn ®Þa bµn

1.696.500

1.740.500

1.971.000

A

Tæng c¸c kho¶n thu c©n ®èi NSNN

1.696.500

1.740.500

1.971.000

I

Thu tõ s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc

1.664.000

1.708.000

1.941.500

1

Thu tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc Trung ­¬ng

655.500

635.000

780.000

2

Thu tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng

55.000

55.000

60.000

3

Thu tõ xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi

132.000

114.000

146.500

4

Thu tõ DN thµnh lËp theo LuËt DN, LuËt HTX

202.000

202.000

242.000

5

LÖ phÝ tr­íc b¹

44.000

54.000

60.000

6

ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp

3.500

4.000

4.000

7

ThuÕ nhµ ®Êt

13.000

16.500

16.000

8

ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n

10.000

10.500

13.000

9

Thu phÝ vµ lÖ phÝ

44.000

49.000

32.000

 

- PhÝ vµ lÖ phÝ Trung ­¬ng

8.800

24.000

6.500

 

- PhÝ vµ lÖ phÝ §Þa ph­¬ng

35.200

25.000

25.500

10

ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt

12.000

20.000

22.000

11

TiÒn sö dông ®Êt

333.500

370.000

395.000

12

Thu tiÒn cho thuª mÆt ®Êt, mÆt n­íc

17.000

13.000

16.000

13

Thu tõ hoa lîi c«ng s¶n

45.000

56.000

45.000

14

Thu kh¸c

34.500

55.000

45.000

15

Thu phÝ x¨ng dÇu

63.000

54.000

65.000

II

ThuÕ XK, NK,TT§B, VAT hµng nhËp khÈu do H¶i quan thu

32.500

32.500

29.500

 

Trong ®ã: +ThuÕ XK, NK, TT§B

10.000

10.000

1.000

 

+ ThuÕ VAT hµng nhËp khÈu

22.500

22.500

28.500

B

C¸c kho¶n thu ®­îc ®Ó l¹i chi qu¶n lý qua NSNN

0

0

0

1

C¸c kho¶n huy ®éng ®ãng gãp XD c¬ së h¹ tÇng

 

 

 

2

Thu xæ sè kiÕn thiÕt

 

 

 

3

Kh¸c

 

 

 

 

Tæng thu NS§P

4.928.634

5.374.712

5.781.854

A

C¸c kho¶n c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng

4.928.634

5.374.712

5.781.854

1

C¸c kho¶n thu 100%

1.665.200

1.659.000

1.935.000Néi

n¨m 2007

dù to¸n

TT

dung

dù to¸n

­íc TH

2008

2

Thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%)

 

 

 

3

Thu bæ sung tõ NSTW

3.258.434

3.710.712

3.744.737

4

Huy ®éng nguån lµm l­¬ng

5.000

5.000

102.117

-

Tõ nguån t¨ng thu

5.000

5.000

3.150

-

Tõ nguån tiÕt kiÖm, HP, VP vµ n¨m tr­íc chuyÓn sang

 

 

98.967

B

C¸c kho¶n thu ®­îc ®Ó l¹i chi vµ qu¶n lý qua NSNN

 

 

 phô lôc sè 6
BiÓu sè 10 KH/§P
biÓu tæng hîp dù to¸n chi NSNN n¨m 2008

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 471/Q§-UBND ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 cña UBND tØnh )

§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång Dù to¸n

chi tiÕt

t

néi dung

to¸n

NS§P

NS

nS

t

 

2007

2008

tØnh

huyÖn

 

Tæng chi NS§P

4.928.634

5.781.854

2.980.759

2.801.095

*

Chi c©n ®èi NS§P

4.928.634

5.781.854

2.980.759

2.801.095

I

Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn

702.970

768.150

416.550

351.600

1

Chi XDCB

685.170

760.350

408.750

351.600

a

Vèn trong n­íc

346.906

347.250

347.250

 

b

Chi §T h¹ tÇng tõ nguån cÊp quyÒn SD§

333.500

395.000

50.000

345.000

c

Chi ®Çu t­ tõ nguån t¨ng thu

 

11.500

11.500

 

d

Chi §T cña c¸c x· thõa c©n ®èi

4.764

6.600

 

6.600

2

Chi hç trî DN cung øng SP c«ng Ých

7.800

7.800

7.800

 

II

Chi th­êng xuyªn

3.247.149

3.859.772

1.472.417

2.387.355

1

Chi trî gi¸

15.500

17.800

17.800

 

2

Chi sù nghiÖp kinh tÕ

213.826

259.669

182.510

77.159

3

Chi SN gi¸o dôc ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ

1.571.663

1.882.902

431.767

1.451.135

4

Chi SN Y tÕ

420.298

502.176

419.298

82.878

5

Chi SN khoa häc vµ c«ng nghÖ

14.380

16.730

16.730

 

6

Chi SN V¨n ho¸ th«ng tin

43.321

50.481

29.800

20.681

7

Chi SN ph¸t thanh truyÒn h×nh

26.989

29.776

12.749

17.027

8

Chi SN thÓ dôc thÓ thao

24.171

29.086

23.917

5.169

9

Chi ®¶m b¶o x· héi

131.087

168.781

42.438

126.343

10

Chi qu¶n lý hµnh chÝnh

605.486

725.702

192.922

532.780

11

Chi quèc phßng ®Þa ph­¬ng

49.855

54.051

39.551

14.500

12

Chi an ninh ®Þa ph­¬ng

22.281

28.053

11.115

16.938

13

Sù nghiÖp m«i tr­êng

65.041

65.055

25.860

39.195

14

Chi kh¸c ng©n s¸ch

27.736

26.360

22.810

3.550

15

Chi tõ nguån t¨ng thu:

15.515

3.150

3.150

 

III

Chi viÖn trî

1.500

1.500

1.500

 

IV

Chi lËp hoÆc bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh

3.230

3.230

3.230

 

V

Dù phßng

161.798

168.140

106.000

62.140

VII

C.tr×nh MTQG, 5 tr ha rõng, C.tr×nh 135

256.752

297.202

297.202

 

VIII

TW bæ sung cã môc tiªu vèn ®Çu t­

555.235

683.860

683.860

 

1

Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c

447.235

447.235

573.860

 

2

Vèn ngoµi n­íc

108.000

110.000

110.000

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 3.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương