Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1032tải về 15.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích15.62 Kb.
#2900

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THỦY NGUYÊN


Số: 1032/UBND-NN


V/v đẩy nhanh tiến độ

thực hiện xây dựng nông thôn mớiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThủy Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2012


Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã;

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện.Thực hiện Chương trình nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Ban Chỉ đạo huyện và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2012 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012.

Ngày 19/6/2012 Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 540/UBND-NN yêu cầu các xã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện hàng tháng, hàng quý và 6 tháng cuối năm 2012; Công văn số 923/UBND-NN ngày 11/9/2012 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch, xây dựng Đề án nông thôn mới năm 2012 và yêu cầu về thời gian phải phê duyệt quy hoạch và công bố quy hoạch trong tháng 9 và tháng 10/2012.

Nhưng đến nay, việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới các xã đạt kết quả rất thấp, nhiều xã chưa xây dựng Đề án nông thôn mới và chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ về Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể là:

Về xây dựng Đề án nông thôn mới xã: Có 03/35 xã, gồm các xã: Phù Ninh, Minh Tân đã được phê duyệt năm 2011 và xã Phục Lễ gửi xin ý kiến tham vấn các ngành vào tháng 9/2012; 32 xã còn lại chưa gửi Đề án xin ý kiến tham vấn các ngành.

Về chế độ báo cáo: Có 11 xã đã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM đến hết tháng 7/2012, gồm: Kỳ Sơn, Quảng Thanh, Hợp Thành, Chính Mỹ, Thủy Sơn, Ngũ Lão, Lưu Kỳ, Liên Khê, Lưu Kiếm, Kênh Giang, Đông Sơn; Còn lại 24 xã chưa có báo cáo: Lại Xuân, An Sơn, Phù Ninh, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Thiên Hương, Kiền Bái, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan, Thủy Đường, An Lư, Thủy Triều, Trung Hà, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, Gia Đức, Gia Minh, Minh Tân, Hòa Bình.

Để thực hiện nghiêm tiến độ, kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, các ngành của huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân, Ban quản lý xây dựng NTM xã

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án nông thôn mới, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả đạt được đến hết tháng 9/2012 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, chương trình, dự án được bố trí kế hoạch năm 2012 đảm bảo thời gian, thủ tục thanh quyết toán theo quy định;

- Triển khai phát động thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” theo đúng kế hoạch đề ra, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện chương trình.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện: Thực hiện nghiêm túc chế độ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện chương trình theo nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 14/02/2012 của Huyện ủy về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo huyện. Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của các xã được phân công, phụ trách.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; các phòng, ban, ngành; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện thực hiện nghiêm túc nội dung trên; đồng thời có trách nhiệm báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực để tổng hợp) trình Ban Chỉ đạo huyện và Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định./.Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Như trên;- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Văn Vi

Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> PNN -> 1211 -> Nong%20thon%20moi
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
Nong%20thon%20moi -> Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1027
Nong%20thon%20moi -> Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1139
Nong%20thon%20moi -> Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1345

tải về 15.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương