Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1139tải về 11.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.16 Kb.
#4237

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THỦY NGUYÊN


Số: 1139/UBND-NN


Về kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThủy Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 16/5/2012 về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện và đã tổ chức Lễ phát động thi đua vào ngày 19/5/2012, các xã triển khai tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trong quí II/2012; Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua đến hết tháng 10 năm 2012, với các nội dung sau:

1. Kết quả công tác tuyên truyền các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa các đoàn thể, các thôn và nhân dân trong địa bàn xã hưởng ứng xây dựng nông thôn mới;

2. Kết quả công tác vận động tuyên truyền nhân dân đóng góp tài sản, của cải vật chất cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, nhất là các hộ dân hiến đất để triển khai thực hiện các công trình ở các xã; thống kê và tổng hợp các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia đóng góp (theo mẫu đính kèm) và thời gian gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15/11/2012 (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện.

Yêu cầu Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- CT, PCT UBND huyện Bùi Văn Vi;

- Phòng NN&PTNT;

- UBND các xã;

- Lưu: VT.TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Văn Vi

Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> PNN -> 1211 -> Nong%20thon%20moi
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
Nong%20thon%20moi -> Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1027
Nong%20thon%20moi -> Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1032
Nong%20thon%20moi -> Ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên số: 1345

tải về 11.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương