Ủy ban nhân dân huyệN Ủy ban nhân dân xã…tải về 31.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích31.81 Kb.
#12488
MẪU 03: Quyết định công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT/UBDT-BTC ngày 16/12/2011) 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN...
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: …../QĐ-UBND

…………, ngày    tháng    năm 201…

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 201…
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Thông tư liên tịch số …../2011/TTLT-UBDT-BTC ngày … tháng … năm 2011 của liên bộ Ủy ban Dân tộc – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Biên bản họp xét duyệt công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày … tháng … năm 201… của Ủy ban nhân dân xã ….;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có uy tín của các thôn thuộc xã ……năm……(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) có tên danh sách tại Quyết định này được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong một năm, từ ngày 01/01/201… đến 31/12/201…

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng Công an xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã……………. và ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBND huyện.....(để b/c);
- Các Phòng: Dân tộc, Tài chính (để b/c);
- Công an huyện…. (để b/c);
- Lưu: VP UBND xã.

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DANH SÁCH

NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

NĂM 201… CỦA XÃ………
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày … tháng … năm 201… của Chủ tịch UBND xã……………)STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Thành phần dân tộc

Địa chỉ (thôn bản)

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Каталог: svs
svs -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh yên bái số: 18/2013/nq-hđnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
svs -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
svs -> TỈnh yên bái số: 1002/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
svs -> TỈnh yên bái số: 1002/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
svs -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
svs -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1021/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
svs -> TỈnh yên bái số: 1022/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
svs -> Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thư­ờng, hỗ trợ và tái định c­ư
svs -> CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báI
svs -> Ủy ban nhân dân tỉnh yên báI

tải về 31.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương