Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạNtải về 12.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.43 Kb.
#5158

Số 16 (17 - 8 - 2007)

CÔNG BÁO


ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH BẮC KẠN

______________

Số: 1216/2007/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4.5 điểm 4 mục III Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010)

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về sửa đổi, bổ sung điểm 5, mục II, Điều 1 của Nghị quyết số 27/2005/NQ-HĐND ngày 16/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu, bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chính sách vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các hộ chăn nuôi trâu, bò tại khoản 4.5 điểm 4 mục III Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn) như sau:

1. Những đối tượng thuộc địa bàn vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển đàn trâu, bò theo Đề án của tỉnh, lãi suất vay vốn thực hiện theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/3/2007.

2. Những đối tượng không phải hộ nghèo và không thuộc địa bàn vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển đàn trâu, bò theo đề án của tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất như sau:

Lãi suất tỉnh hỗ trợ = Lãi suất thương mại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tại thời điểm - Lãi suất cho các đối tượng vay được quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn có trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách vay vốn để thực hiện đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 đạt kết quả tốt.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp - Khoa học và Công nghệ, Thương mại Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Hoàng Ngọc Đường

Каталог: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1306/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 12.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương