Ủy ban nhân dân tỉnh yên báItải về 16.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích16.14 Kb.
#3184

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

­­­­­­­­­

Số: 1058/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 23 tháng 7 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kinh phí chuẩn bị các đề cương dự án

vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của

Ban Kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2009CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành quy chế hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị các đề cương dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của Ban kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2009;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 84/TTr-SKHĐT ngày 21/5/2009; của Sở Tài chính tại Tờ trình số 558/STC-ĐT ngày 23/6/2009 về việc xin phê duyệt bổ sung kinh phí chuẩn bị các đề cương dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của Ban kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2009,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt bổ sung kinh phí chuẩn bị các đề cương dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của Ban kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2009, với nội dung như sau:

Kinh phí được bố trí kế hoạch vốn theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh là: 1.250 triệu đồng (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Kinh phí đã được phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 700 triệu đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn).

Kinh phí phê duyệt bổ sung đợt này: 550 triệu đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Nội dung chi: Kinh phí phục vụ chuẩn bị tài liệu xúc tiến đầu tư và viết đề cương dự án vận động nguồn vốn ODA, bao gồm các dự án: Dự án hỗ trợ phát triển các Trung tâm y tế tuyến huyện tỉnh Yên Bái; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, rác thải cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện của tỉnh Yên Bái; Dự án phát triển bền vững huyện Văn Yên; Các đề cương dự án vận động đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án phi Chính phủ (NGO).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung chi được phê duyệt và thanh quyết toán theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHPhạm Duy Cường


tải về 16.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương