Ñy ban nhn dntải về 8.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.96 Kb.
#8714

ñy ban nh©n d©n


tØnh an giang
Sè: 1529 /Q§-CTUB

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Long Xuyªn, ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005.QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh an giang


VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh

theo c¬ chÕ "mét cöa" cña Së Th­¬ng m¹i - Du lÞch An Giang.


chñ tÞch ñy ban Nh©n d©n TØnh An Giang

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/11/2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 181/2003/Q§-TTg ngµy 04/9/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa" t¹i c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Th­¬ng m¹i - Du lÞch An Giang t¹i Tê tr×nh sè 302/TT.TMDL ngµy 16/5/2005;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Néi vô An Giang,

QUyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Phª duyÖt §Ò ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ “mét cöa” cña Së Th­¬ng m¹i - Du lÞch An Giang (cã ®Ò ¸n kÌm theo).

§iÒu 2. Gi¸m ®èc Së Th­¬ng m¹i - Du lÞch cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c së, ban, ngµnh liªn quan vµ UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè tæ chøc thùc hiÖn ®Ò ¸n ®· ®­îc phª duyÖt.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Gi¸m ®èc Së Th­¬ng m¹i - Du lÞch, Ban chØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh tØnh vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan cã liªn quan trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3,

- TT. TØnh ñy,

- TT. H§ND tØnh,

- TC TØnh ñy.

- L­u.

kt.Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh an giang


PHã CHñ TÞCH

(§· ký)
NguyÔn V¨n §¶mКаталог: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương