Yên Bái, ngày 25 tháng 8 năm 2009tải về 10.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.98 Kb.
#5408

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1244/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 25 tháng 8 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển

thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Yên BáiUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 165/TTr-SKHĐT ngày 14 tháng 8 năm 2009,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Yên Bái.

Danh mục công trình và mức vốn điều chỉnh, bổ sung như phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượngtải về 10.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương